STATUT część II

S T A T U T
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 30 W KATOWICACH


§ 47.
1. W Przedszkolu utworzone są następujące stanowiska pracowników
administracyjno- obsługowych:
1) samodzielny referent;
2) kucharz;
Statut Miejskiego Przedszkola nr 30 w Katowicach
33
3) pomoc kuchenna;
4) pomoc nauczyciela;
5) robotnik wykwalifikowany (woźna oddziałowa);
6) rzemieślnik;
7) dozorca dzienny;
8) robotnik wykwalifikowany (ogrodnik).
2. Do obowiązków samodzielnego referenta w Przedszkolu należy w szczególności:
1) sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu;
2) zaopatrywanie Przedszkola w żywność i sprzęt;
3) sporządzanie jadłospisów;
4) nadzorowanie sporządzania posiłków, przydzielania porcji żywieniowych dla
dzieci i personelu;
5) prowadzenie gospodarki materiałowej w Przedszkolu;
6) prowadzenie ewidencji obrotów zapasów artykułów żywnościowych;
7) prowadzenie kartoteki ilościowo i wartościowo;
8) prowadzenie na bieżąco raportów żywieniowych;
9) prowadzenie dokumentacji magazynu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
10)dbanie o przyjazną atmosferę w Przedszkolu oraz taktowny i kulturalny sposób
zachowania się wobec dzieci, rodziców i współpracowników;
11)wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora.
3. Do zadań kucharki należy w szczególności:
1) punktualne przyrządzanie zdrowych i kalorycznych posiłków;
2) przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru w raportach
żywieniowych i dbanie o racjonalne ich zużycie;
3) branie udziału w układaniu jadłospisu;
4) wydawanie porcji zgodnie z normami żywieniowymi;
5) przygotowywanie i przechowywanie próbek żywnościowych zgodnie
z obowiązującymi przepisami;
6) utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i dbanie
o czystość w pomieszczeniach kuchennych;
7) prowadzenie magazynu podręcznego;
8) kierowanie wszystkimi pracami w kuchni;
9) dbanie o przyjazną atmosferę w Przedszkolu oraz taktowny i kulturalny sposób
zachowania się wobec dzieci, rodziców i współpracowników;
10)wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora.
4. Do zadań pomocy kuchennej należy w szczególności:
1) pomaganie kucharzowi w przyrządzaniu posiłków;
2) utrzymywanie czystości w kuchni, w przyległych pomieszczeniach;
3) utrzymywanie w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny;
34
4) wykonywanie czynności związanych z zakupem i dostarczeniem produktów
żywnościowych;
5) dbanie o przyjazną atmosferę w Przedszkolu oraz taktowny i kulturalny sposób
zachowania się wobec dzieci, rodziców i współpracowników;
6) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora.
5. Do zadań pomocy nauczyciela należy w szczególności:
1) spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków
polecone przez nauczyciela danego oddziału oraz wynikające z rozkładu
czynności dzieci w ciągu dnia;
2) współuczestniczenie w organizowaniu zabaw, zajęć w sali i w ogrodzie, pomoc
nauczycielowi w przygotowaniu pomocy dydaktycznych;
3) utrzymywanie w czystości pomocy dydaktycznych oraz przydzielonych
pomieszczeń przedszkolnych;
4) rozkładanie i składanie leżaków;
5) przebieranie pościeli dziecięcej;
6) pełnienie dyżurów w szatni;
7) dbanie o przyjazną atmosferę w Przedszkolu oraz taktowny i kulturalny sposób
zachowania się wobec dzieci, rodziców i współpracowników;
8) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora.
6. Do obowiązków robotnika wykwalifikowanego (woźnej oddziałowej) należy
w szczególności:
1) utrzymanie czystości w salach zajęć i innych pomieszczeniach;
2) utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt;
3) higieniczne podawanie dzieciom posiłków;
4) zmywanie i wyparzanie naczyń po posiłkach;
5) pranie i prasowanie bielizny przedszkolnej;
6) pomoc przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci wychodzących na spacer oraz
towarzyszenie nauczycielce w wyjściach z dziećmi poza teren przedszkola;
7) pomoc nauczycielowi w sprawowaniu opieki nad dziećmi na terenie przedszkola;
8) pomoc w rozkładaniu i składaniu leżaków i przebieraniu pościeli;
9) pełnienie dyżuru w szatni w czasie schodzenia i rozchodzenia się dzieci;
10)dbanie o przyjazną atmosferę w Przedszkolu oraz taktowny i kulturalny sposób
zachowania się wobec dzieci, rodziców i współpracowników;
11)wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora.
7. Do obowiązków rzemieślnika należy w szczególności:
1) dbanie o sprzęt i stan urządzeń technicznych w Przedszkolu;
2) dokonywanie bieżących napraw urządzeń i sprzętu znajdującego się
w Przedszkolu;
3) utrzymywanie czystości w powierzonym jego opiece odcinku;
4) instruowanie pracowników Przedszkola w zakresie sposobu używania sprzętu
i urządzeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania zniszczeniu;
35
5) codzienny przegląd terenu ogrodu – zbieranie śmieci;
6) dbanie o przyjazną atmosferę w Przedszkolu oraz taktowny i kulturalny sposób
zachowania się wobec dzieci, rodziców i współpracowników;
7) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora.
8. Do zadań dozorcy nocnego należy w szczególności:
1) nadzór i zabezpieczenie placówki przed włamaniem, kradzieżą i dewastacją;
2) utrzymanie ładu i porządku - odśnieżanie, grabienie liści, zamiatanie,
posypywanie piaskiem - zależnie od potrzeb całego terenu wokół budynku;
3) codzienny przegląd terenu ogrodu – zbieranie śmieci.
4) dbanie o przyjazną atmosferę w Przedszkolu oraz taktowny i kulturalny sposób
zachowania się wobec dzieci, rodziców i współpracowników;
5) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora.
9. Do zadań robotnika wykwalifikowanego (ogrodnika) należy w szczególności:
1) dbanie o ogród przedszkolny, sadzenie, przesadzanie i podlewanie roślin;
2) przycinanie krzewów, koszenie trawy, grabienie liści;
3) utrzymanie ładu i porządku wokół placówki i wszystkich urządzeń ogrodowych;
4) utrzymywanie w należytym stanie narzędzi ogrodniczych;
5) codzienny przegląd terenu ogrodu – zbieranie śmieci;
6) dbanie o przyjazną atmosferę w Przedszkolu oraz taktowny i kulturalny sposób
zachowania się wobec dzieci, rodziców i współpracowników;
7) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora.
10. Ponadto każdy pracownik wymieniony w ust. 1 zobowiązany jest do:
1) brania udziału w szkoleniach BHP i ochrony przeciwpożarowej oraz w naradach
roboczych;
2) przestrzegania przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych;
3) przestrzegania obowiązujących wewnętrznych przepisów i zarządzeń;
4) przestrzegania terminów okresowych badań lekarskich.
11. Szczegółowy przydział czynności dla każdego pracownika sporządza Dyrektor.
Przydział jest włączony do teczki akt osobowych pracownika.

§ 48.
Każdy pracownik Przedszkola zobowiązany jest do:
1) reagowania na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania stanowiące
zagrożenie dla zdrowia oraz bezpieczeństwa dzieci;
2) niezwłocznego powiadomienia Dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach
mających znamiona demoralizacji, przestępstwa lub stanowiących zagrożenie
zdrowia lub życia dzieci;
3) zwrócenia uwagi na osoby postronne przebywające na terenie Przedszkola, w tym
także ogrodu i zwrócenia się do osoby postronnej o podanie celu pobytu oraz
powiadomienie o tym Dyrektora;
36
4) wykonywania pracy sumiennie i starannie, przestrzegania dyscypliny pracy oraz
stosowania się do poleceń przełożonych zgodnie z regulaminem pracy Przedszkola;
5) przestrzegania ustalonego w placówce regulaminu pracy;
6) przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także
przepisów przeciwpożarowych;
7) dążenia do uzyskiwania w pracy jak najlepszych wyników i przejawiania w tym celu
odpowiedniej inicjatywy,
8) przejawiania koleżeńskiego stosunku do współpracowników, okazywanie im
pomocy, w szczególności pracownikom młodym,
9) uprzejme traktowanie rodziców, wychowanków i interesantów przedszkola;
10)odpowiedzialności za powierzone materiały, narzędzia pracy, sprzęt, itp.
§ 49.
W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go inny nauczyciel Przedszkola
wyznaczony przez organ prowadzący.
Rozdział 16
Kształcenie na odległość podczas ograniczenia
funkcjonowania przedszkola
§ 50.
1. W okresie ogłoszenia czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty realizacja zadań Przedszkola, w tym również zadań z zakresu udzielania
pomocy psychologiczno – pedagogicznej odbywa się z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie Ustawy Prawo oświatowe.
2. Przedszkole i odpowiednio nauczyciel w tym czasie nie sprawuje opieki nad
dziećmi.
3. Współdziałanie oraz zebrania organów Przedszkola odbywają się za pomocą
dostępnych narzędzi cyfrowych.
§ 51.
1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane są
poprzez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach
ich realizacji przez dziecko w domu.
2. Treści edukacyjne w materiałach i propozycjach podawanych rodzicom
37
z wykorzystywaniem metod i technik kształcenia na odległość służą
w szczególności:
1) realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz rozwijaniu
zainteresowań i pasji dzieci,
2) realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględniającej
potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci objętych pomocą
psychologiczno – pedagogiczną.
§ 52.
Za organizację i realizację zadań Przedszkola odpowiada Dyrektor, który
w szczególności:
1) kieruje pracą Przedszkola, tj. wyznacza zadania nauczycielom, innym
pracownikom i nadzoruje ich pracę;
2) przekazuje rodzicom informacje o sposobie i trybie realizacji zadań Przedszkola;
3) ustala we współpracy z nauczycielami:
a. modyfikację programu wychowania przedszkolnego o ile zachodzi konieczność,
b. sposób dokumentowania realizacji zadań,
c. sposób komunikowania się z rodzicami.
Rozdział 17
Postanowienia końcowe
§ 53.
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację stosownie do obowiązujących
przepisów w zakresie działalności: dydaktyczno-wychowawczej, administracyjnej,
gospodarczej.
2. Przedszkole zapewnia ochronę bazy danych rodziców i dzieci zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych.
3. Placówka może gromadzić fundusze z dodatkowych źródeł. Gospodarowanie tymi
środkami określają odrębne przepisy.
§ 55.
1. Dyrektor każdorazowo po nowelizacji Statutu opracowuje ujednolicony tekst
Statutu.
2. Statut jest dostępny w kancelarii Dyrektora oraz podany do publicznej wiadomości
w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności
przedszkolnej - nauczycieli, rodziców i dzieci, pracowników administracji i obsługi.
8
4. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Przedszkolu nie
mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
§ 56.
1. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc obowiązującą statut
dotychczasowy.
2. Statut został uchwalony Uchwałą nr 5 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola
Nr 30 w Katowicach z dnia 10.02.2022 r.
3. Tekst ujednolicony Statutu wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Przedszkolowo.pl logo