STATUT część I

S T A T U T
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 30 W KATOWICACH
STATUT
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 30
W KATOWICACH
PODSTAWA PRAWNA STATUTU
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 2021, poz. 1082),
art. 102
Statut Miejskiego Przedszkola nr 30 w Katowicach
2
Spis treści
Rozdział 1: Postanowienia wstępne 3
Rozdział 2: Informacje o przedszkolu 4
Rozdział 3: Cele i zadania przedszkola 5
Rozdział 4: Sposoby realizacji zadań 7
Rozdział 5: Cele, zadania i formy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej 9
Rozdział 6: Cele i zadania w zakresie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi 14
Rozdział 7: Organizacja pracy przedszkola 15
Rozdział 8: Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola 17
Rozdział 9: Zasady odpłatności 18
Rozdział 10: Organy przedszkola, ich kompetencje 18
Rozdział 11: Wychowankowie przedszkola 23
Rozdział 12: Skreślanie z listy wychowanków 24
Rozdział 13: Prawa i obowiązki rodziców 25
Rozdział 14: Współdziałanie z rodzicami 27
Rozdział 15: Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników przedszkola 28
Rozdział 16: Kształcenie na odległość podczas ograniczenia funkcjonowania
przedszkola 36
Rozdział 17: Postanowienia końcowe 37
Statut Miejskiego Przedszkola nr 30 w Katowicach
3
Rozdział 1
Postanowienia wstępne
§ 1.
Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa o:
1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe;
2) Przedszkolu – należy przez to rozumieć Miejskie Przedszkole nr 30
w Katowicach;
3) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Miejskiego Przedszkola nr 30
w Katowicach;
4) Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Miasto Katowice;
5) Organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć
Śląskiego Kuratora Oświaty;
6) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 30
w Katowicach;
7) Radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Miejskiego
Przedszkola Nr 30 w Katowicach;
8) Dziecku – należy przez to rozmieć dzieci uczęszczające do Miejskiego
Przedszkola Nr 30 w Katowicach;
9) Nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela Miejskiego Przedszkola
nr 30 w Katowicach;
10)Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców lub prawnych opiekunów dzieci
uczęszczających do Miejskiego Przedszkola Nr 30 w Katowicach;
11)Radzie rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Miejskiego
Przedszkola Nr 30 w Katowicach;
12)Poradni psychologiczno-pedagogicznej – należy przez to rozumieć także inną
poradnię specjalistyczną lub inną instytucję świadczącą poradnictwo
i specjalistyczną pomoc.
Statut Miejskiego Przedszkola nr 30 w Katowicach
4
Rozdział 2
Informacje o przedszkolu
§ 2.
1. Miejskie Przedszkole nr 30 w Katowicach, zwane dalej „Przedszkolem” jest
przedszkolem publicznym, działającym na podstawie:
1) aktu założycielskiego;
2) niniejszego Statutu.
2. Siedzibą Przedszkola jest budynek położony w Katowicach przy ul. Gliwickiej 157.
3. Przedszkole jest placówką publiczną, nieferyjną.
4. Organem prowadzącym jest Miasto Katowice z siedzibą przy ul. Młyńskiej 4
w Katowicach.
5. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Śląski Kurator Oświaty
w Katowicach.
6. Pełna nazwa używana przez Przedszkole brzmi, jak następuje: Miejskie Przedszkole
nr 30.
7. Nazwa Przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu.
8. Na pieczęci przedszkole używa nazwy o następującej treści:
Miejskie Przedszkole nr 30
ul. Gliwicka 157
40-857 Katowice
Tel. 32/254-34-45
NIP 634-22-89-455 Regon 270554261
§ 3.
1. Przedszkole jest jednostką organizacyjną Miasta Katowice działającą w formie
jednostki budżetowej.
2. Obsługę finansowo-księgową Przedszkola prowadzi Centrum Usług Wspólnych
w Katowicach.
3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Przedszkola regulują odrębne przepisy.
4. Placówka może gromadzić fundusze z dodatkowych źródeł na mocy odrębnych
przepisów.
§ 4.
1. Zadania Przedszkola realizowane są przez cały dzień pobytu dziecka
w Przedszkolu.
2. Przedszkole jest miejscem praktyk pedagogicznych.
Statut Miejskiego Przedszkola nr 30 w Katowicach
5
3. W Przedszkolu mogą być prowadzone badania pedagogiczno-psychologiczne przez
uprawnionych do tych badań specjalistów, pracowników pedagogiczno -
psychologicznych. Osoby z zewnątrz mogą prowadzić badania po wyrażeniu zgody
przez rodziców wychowanków.
Rozdział 3
Cele i zadania przedszkola
§ 5.
1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną. Zapewnia
dzieciom możliwość wspólnej zabawy, rozbudzania ich ciekawości, aktywności
i samodzielności w warunkach bezpiecznych, dostosowanych do ich możliwości
i potrzeb rozwojowych.
2. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz w wydanych na jej
podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności podstawie programowej
wychowania przedszkolnego, koncentrując się na szeroko rozumianym dobru
dziecka uwzględniając:
1) zasady bezpieczeństwa;
2) pomoc psychologiczno- pedagogiczną;
3) opiekę na dziećmi niepełnosprawnymi;
4) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej;
5) promocję i ochronę zdrowia.
3. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka,
umożliwienie mu odkrywania własnych możliwości, sensu działania oraz
gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.
§ 6.
Zadaniem Przedszkola w szczególności jest:
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację
warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym,
społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
2) tworzenie warunków umożliwiających dziecku swobodny rozwój, zabawę
i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez
dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc
Statut Miejskiego Przedszkola nr 30 w Katowicach
6
dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub
przyspieszony;
5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych
do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń
i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz
potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących
do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo,
w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz
dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych
sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych,
uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań
rozwojowych dzieci;
9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym
wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy,
zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
10)tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację
otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości
i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska
przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
11)tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację
elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania
i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej
pracy;
12)współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami,
uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia
warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
13)kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do
poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest
rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze oraz
rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym
etapie rozwoju;
14)systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści
wychowawczy o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu
dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego
rozwoju;
15)systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka,
prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki
w szkole;
Statut Miejskiego Przedszkola nr 30 w Katowicach
7
16)organizowanie zajęć - zgodnie z potrzebami - umożliwiających dziecku
poznawanie kultury oraz kształtowanie postaw patriotycznych;
17)tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania
dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
Rozdział 4
Sposoby realizacji zadań
§ 7.
Przedszkole realizuje zadania w szczególności poprzez:
1) organizowanie zajęć kierowanych i niekierowanych wspierających rozwój
dziecka w czasie jego pobytu w przedszkolu;
2) planowanie organizacji pracy przedszkola zgodnie z programem wychowania
przedszkolnego;
3) zapewnianie dziecku czasu na:
a. celebrowanie posiłków,
b. odpoczynek,
c. udział w uroczystościach przedszkolnych i wycieczkach,
d. rozwijanie samodzielności,
e. samodzielną zabawę,
f. eksplorowanie i doświadczanie;
4) codzienną organizację zabaw uwzględniających potrzeby rozwojowe dziecka,
w tym doskonalenie motoryki i zaspokajanie potrzeby ruchu, zarówno
w budynku przedszkola, jak i na świeżym powietrzu;
5) organizację zajęć kierowanych, uwzględniających możliwości i oczekiwania
poznawcze dzieci, ich potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych,
komunikacji oraz chęci zabawy;
6) wykorzystywanie każdej naturalnie pojawiającej się sytuacji edukacyjnej
sprzyjającej rozwojowi aktywności poznawczej dzieci, prowadzącej do
osiągnięcia dojrzałości szkolnej;
7) organizację zajęć indywidualnych z dzieckiem uwzględniających jego potrzeby,
zainteresowania i możliwości w zakresie czynności złożonych;
8) prowadzenie ciągłej obserwacji dzieci, diagnozowanie, rozpoznawanie potrzeb
i możliwości psychofizycznych oraz czynników środowiskowych;
9) udzielanie pomocy w zrozumieniu szybko zmieniającego się otoczenia
i wspieranie procesu adaptacyjnego dziecka do nowych warunków zaistniałych
w jego życiu, otoczeniu;
Statut Miejskiego Przedszkola nr 30 w Katowicach
8
10) organizację zabawy, nauki i wypoczynku opartej rytmie dnia;
11) kształtowanie prawidłowych nawyków ruchowych u dzieci;
12) organizację zajęć rytmiki, skorelowanej z innymi zajęciami, ze szczególnym
uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy;
13) systematyczne informowanie rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka;
14) zachęcanie rodziców do aktywnej współpracy w realizacji programu
wychowania przedszkolnego;
15) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym jest
włączane w różne działania realizowane w ramach programu wychowania
przedszkolnego i odbywa się przede wszystkim w formie zabawy;
16) umożliwianie dzieciom osłuchania się z językiem obcym nowożytnym
w różnych sytuacjach życia codziennego, wynikających ze swobodnej zabawy
dzieci;
17) odpowiednią aranżację przestrzeni wpływającą na aktywność wychowanków:
a. zorganizowanie stałych i czasowych kącików zainteresowań w szczególności:
− czytelniczego,
− konstrukcyjnego,
− artystycznego,
− przyrodniczego;
b. wyposażanie pomieszczeń w zabawki i pomoce dydaktyczne;
c. wyznaczenie miejsca przeznaczonego na odpoczynek dzieci;
d. wyposażenie w elementy odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach
edukacyjnych – jeśli zajdzie taka konieczność;
18) prowadzenie innowacji o charakterze programowym lub metodycznym lub
organizacyjnym.
§ 8.
1. Do realizacji zadań statutowych, Przedszkole dysponuje w szczególności:
1) salami zajęć dla poszczególnych oddziałów;
2) salę rekreacyjną przeznaczoną do prowadzenia zajęć gimnastycznych
i rytmicznych;
3) pomieszczeniami administracyjno-gospodarczymi;
4) kuchnią;
5) szatnią dla dzieci i personelu.
2. Przedszkole posiada ogród przedszkolny z certyfikowanymi urządzeniami
dostosowanymi do wieku dzieci.
Statut Miejskiego Przedszkola nr 30 w Katowicach
9
Rozdział 5
Cele, zadania i formy w zakresie udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
§ 9.
1. Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom
uczęszczającym do Przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.
2. Za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiedzialny jest
Dyrektor.
3. Celem udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:
1) wspieranie potencjału rozwojowego dziecka;
2) stwarzanie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa dziecka w życiu
przedszkola oraz w środowisku społecznym.
§ 10.
Zadaniem Przedszkola w zakresie udzielania pierwszej pomocy psychologicznopedagogicznej jest:
1) rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych dziecka,
2) rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka,
3) rozpoznawanie czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie
wychowanka w przedszkolu.
§ 11.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielna jest z inicjatywy:
1) dziecka - wychowanka przedszkola,
2) rodziców dziecka,
3) Dyrektora,
4) nauczyciela, specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem,
5) pielęgniarki środowiskowej lub higienistki,
6) poradni,
7) asystenta edukacji romskiej;
8) pomocy nauczyciela;
9) asystenta nauczyciela lub osoby, zatrudnionej za zgodą kuratora oświaty,
posiadającej przygotowanie uznane przed przez dyrektora za odpowiednie do
powadzenia danych zajęć;
Statut Miejskiego Przedszkola nr 30 w Katowicach
10
10) pracownika socjalnego,
11) asystenta rodziny;
12) kuratora sądowego;
13) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny i dzieci.
§ 12.
1. W Przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w trakcie
bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli
i specjalistów, a także w formie:
1) zajęć rozwijających zainteresowania;
2) zajęć specjalistycznych:
a. korekcyjno-kompensacyjnych,
b. logopedycznych,
c. rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,
d. innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego;
4) porad i konsultacji;
5) warsztatów.
2. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizuje się z zachowaniem
przepisów szczegółowych dotyczących zasad organizacji i udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, w tym również liczby dzieci na poszczególnych
formach zajęć oraz kwalifikacji nauczycieli, którym powierza się prowadzenie
danych zajęć.
3. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej trwają 45 minut.
4. Dopuszcza się prowadzenie zajęć, o których mowa w ust. 1, w czasie dłuższym lub
krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla dziecka łącznego
tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wychowanka.
5. Zajęcia w zakresie przyznanych dziecku form pomocy psychologiczno -
pedagogicznej dokumentuje się w sposób wynikający z obowiązujących przepisów
prawa.
6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu udzielają dzieciom
nauczyciele oraz specjaliści w szczególności psycholog, logopeda, terapeuta,
nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, którzy tworzą zespół lub zespoły do spraw
pomocy psychologiczno-pedagogicznej powoływane przez dyrektora placówki, na
czas określony lub nieokreślony.
7. Zespoły, o których mowa w pkt. 6 odpowiadają za prowadzenie dokumentacji
dotyczącej udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Statut Miejskiego Przedszkola nr 30 w Katowicach
11
8. Zespoły spotykają się zgodnie z potrzebami wynikającymi z udzielanej dziecku
pomocy, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
9. W szczególnych przypadkach zespoły zbierają się na wniosek lub z inicjatywy
podmiotu/podmiotów, z którymi współpracują w zakresie udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
§ 13.
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1) rodzicami dzieci;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi działającymi na rzecz rodziny, dzieci
i młodzieży.
2. Organizacja współpracy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
z podmiotami wymienionymi w ust. 1 polega na:
1) systematycznym kontakcie w ramach prowadzonego przez przedszkole procesu
rozpoznania i diagnozy indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
wychowanka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych
wychowanka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie
w przedszkolu;
2) współdziałaniu i współpracy w obszarze diagnostycznym i po diagnostycznym;
3) wymianie informacji na temat możliwości doskonalenia, skuteczności i jakości
udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej również w zakresie wymiany
metod, rodzajów ćwiczeń, narzędzi, doświadczeń;
4) w przypadku poradni psychologiczno-pedagogicznej, placówki doskonalenia oraz
podmiotów wymienionych w ust. 1 pkt. 5 dodatkowo polega na udziale ekspertów
w posiedzeniach zespołów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej
funkcjonujących na terenie przedszkola na wniosek przewodniczących tych
zespołów i za zgodą Dyrektora, a w przypadku omawiania na zespołach danych
wrażliwych dotyczących konkretnych dzieci za zgodą rodziców tych
wychowanków; wyjątkiem jest publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna,
pod opieką której znajduje się Przedszkole.
§ 14.
1. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego jest organizowana dla wychowanków, ze względu na ich trudności
w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować
wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie
Statut Miejskiego Przedszkola nr 30 w Katowicach
12
z oddziałem przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu
nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.
2. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania
przedszkolnego, które są realizowane: wspólnie z oddziałem przedszkolnym oraz
indywidualnie z wychowankiem.
3. Objęcie wychowanka zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni,
z której wynika potrzeba objęcia wychowanka pomocą w tej formie.
4. Wychowanek objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w przedszkolu program
wychowania przedszkolnego, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.
5. Na wniosek rodziców wychowanka Dyrektor ustala, z uwzględnieniem opinii,
tygodniowy wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego realizowanych
indywidualnie z wychowankiem, uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia
podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
6. Nauczyciele prowadzący zajęcia z wychowankiem objętym zindywidualizowaną
ścieżką podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia
w przedszkolu.
§ 15.
1. Przedszkole organizuje indywidualne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne na
czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego
rocznego przygotowania przedszkolnego.
2. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się w sposób zapewniający
wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu.
3. Dyrektor ustala, w uzgodnieniu z organem prowadzącym przedszkole, zakres i czas
prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego.
4. Dyrektor zasięga opinii rodziców dziecka w zakresie czasu prowadzenia zajęć
indywidualnego przygotowania przedszkolnego.
5. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem
przez jednego nauczyciela lub dwóch nauczycieli przedszkola, którym Dyrektor
powierzy prowadzenie tych zajęć. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może
powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego
nauczycielowi zatrudnionemu w innym przedszkolu, innej formie wychowania
przedszkolnego lub szkole. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są
prowadzone przez nauczyciela lub nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim
kontakcie z dzieckiem.
6. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu
pobytu dziecka, w szczególności w domu rodzinnym.
Statut Miejskiego Przedszkola nr 30 w Katowicach
13
7. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się programy
wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych dziecka.
8. Dyrektor, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego
przygotowania przedszkolnego, po zasięgnięciu opinii rodziców dziecka, może
zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy
programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości
psychofizycznych dziecka oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane
zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego.
9. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego
realizowanych z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin. Tygodniowy wymiar godzin
zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizuje się
w ciągu co najmniej 2 dni.
10. Dyrektor może ustalić tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego
przygotowania przedszkolnego wyższy niż maksymalny za zgodą organu
prowadzącego przedszkole.
11. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia dziecka dyrektor może ustalić, na
wniosek rodziców dziecka, tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego
przygotowania przedszkolnego niższy niż minimalny wymiar. W przypadku
obniżenia wymiaru godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego,
należy uwzględnić konieczność realizacji podstawy programowej wychowania
przedszkolnego przez dziecko.
12. W celu zapewnienia pełnego osobowego rozwoju dziecka lub ucznia, integracji ze
środowiskiem przedszkolnym oraz ułatwienia powrotu dziecka do przedszkola,
nauczyciele prowadzący zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego
obserwują funkcjonowanie dziecka w zakresie możliwości uczestniczenia dziecka
w życiu przedszkolnym.
13. Dyrektor, uwzględniając aktualny stan zdrowia dziecka oraz wnioski nauczycieli
z obserwacji, w uzgodnieniu z rodzicami dziecka, podejmuje działania umożliwiające
kontakt dziecka objętego indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym z dziećmi
w oddziale przedszkolnym, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego
- z dziećmi w grupie.
14. W przypadku dzieci objętych indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym,
których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola Dyrektor
organizuje różne formy uczestniczenia dziecka w życiu przedszkolnym. Dyrektor
w szczególności umożliwia dziecku
15. Udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach
i imprezach przedszkolnych oraz wybranych zajęciach wychowania przedszkolnego
lub zajęciach edukacyjnych.
16. Dzieci objęte indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym uczestniczą
w zajęciach rewalidacyjnych lub w formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
poza tygodniowym wymiarem godzin zajęć.
Statut Miejskiego Przedszkola nr 30 w Katowicach
14
17. Na wniosek rodziców dziecka i na podstawie dołączonego do wniosku
zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka uległ czasowej
poprawie i umożliwia mu uczęszczanie do przedszkola, Dyrektor zawiesza
organizację indywidualnego przygotowania przedszkolnego na okres wskazany
w zaświadczeniu lekarskim.
18. Na wniosek rodziców dziecka i na podstawie dołączonego do wniosku
zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka umożliwia
uczęszczanie do przedszkola, Dyrektor zaprzestaje organizacji indywidualnego
przygotowania przedszkolnego oraz powiadamia o tym poradnię, w której działa
zespół, który wydał orzeczenie, i organ prowadzący Przedszkole.
Rozdział 6
Cele i zadania w zakresie opieki
nad dziećmi niepełnosprawnymi
§ 16.
1. Przedszkole na wniosek rodziców w porozumieniu i za zgodą organu prowadzącego
organizuje wychowanie i opiekę dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego:
1) niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych,
słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub
znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami
sprzężonymi;
2) zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
2. Wychowanie i opieka dla wychowanków niepełnosprawnych w przedszkolu
organizowana jest w integracji z wychowankami pełnosprawnymi.
3. Przedszkole w porozumieniu i za zgodą organu prowadzącego zapewnia
w szczególności:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze
względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości
psychofizyczne wychowanków;
3) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wychowanków, w szczególności
zajęcia rewalidacyjne;
Statut Miejskiego Przedszkola nr 30 w Katowicach
15
4) integrację wychowanków ze środowiskiem rówieśniczym, w tym
z wychowankami pełnosprawnymi.

Rozdział 7
Organizacja pracy przedszkola
§ 17.
1. Rok szkolny w przedszkolu trwa od 1 września do 31 sierpnia.
2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok od poniedziałku do piątku, w godzinach 6:00
do 17:00, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wspólny
wniosek Dyrektora i Rady Rodziców.
3. Dniami wolnymi od pracy z wychowankami są dni ustawowo wolne od pracy.
4. W przedszkolu obowiązuje dwutygodniowa przerwa wakacyjna w miesiącu lipcu
lub sierpniu.
5. Informację o terminie przerwy wakacyjnej w danym roku podaje dyrektor do
wiadomości rodziców.
6. Czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora
z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska.
§ 18.
1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora.
2. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zaopiniowaniu
przez związki zawodowe i organ nadzoru pedagogicznego.
3. W arkuszu organizacji Przedszkola określa się w szczególności:
1) czas pracy poszczególnych oddziałów;
2) liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych;
3) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ
prowadzący Przedszkole;
4) terminy przerw pracy Przedszkola;
5) liczbę oddziałów.
4. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez
Dyrektora, na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem przepisów w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad
danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia wynikający
z potrzeb i zainteresowań dzieci.
Statut Miejskiego Przedszkola nr 30 w Katowicach
16
6. Ramowy rozkład dnia podaje się do wiadomości rodziców dzieci oraz zamieszcza na
stronie internetowej przedszkola.
§ 19.
1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci
zgrupowanych wg zbliżonego wieku.
2. Liczba dzieci w oddziałach nie może przekraczać 25.
3. Dyrektor podejmuje decyzję w zakresie organizacji pracy oraz organizacji
oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym, w szczególności:
1) powierza każdy oddział opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu
pracy oddziału;
2) decyduje o ciągłości pracy nauczycieli w danym oddziale dzieci;
3) może podzielić oddziały i połączyć w nowe na początku kolejnego roku
szkolnego;
4) może zmienić nauczyciela, którego opiece powierzył oddział.

§ 20.
1. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.
2. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do
możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
1) z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut;
2) z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.
3. W Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§ 21.
1. W Przedszkolu organizuje się w ramach zajęć przedszkolnych naukę religii na
życzenie rodziców wyrażone w formie pisemnego oświadczenia.
2. Przedszkole ma obowiązek zorganizowania nauki religii dla grupy nie mniejszej niż
siedmioro dzieci w danej grupie.
3. W przypadku mniejszej liczby dzieci w oddziale naukę religii organizuje się w grupie
międzyoddziałowej.
4. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych
i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków
wyznaniowych.
5. Naukę religii prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych
przepisach.
6. Zajęcia z religii uwzględnia się w ramowym rozkładzie dnia.
Statut Miejskiego Przedszkola nr 30 w Katowicach
17
7. Dzieciom nie uczestniczącym w nauce religii przedszkole zapewnia opiekę
nauczyciela.
Rozdział 8
Szczegółowe zasady przyprowadzania
i odbierania dzieci z przedszkola
§ 22.
1. Dziecko jest przyprowadzane do Przedszkola i odbierane z Przedszkola zgodnie
z umową zawartą pomiędzy rodzicami dziecka a Przedszkolem.
2. Rodzice są odpowiedzialni za przyprowadzenie i odebranie dziecka z Przedszkola.
3. Dziecko musi być przyprowadzone do budynku Przedszkola i oddane pod opiekę
pracownikowi Przedszkola. W każdym innym przypadku Przedszkole nie ponosi
odpowiedzialności za dziecko.
4. Dziecko jest przyprowadzane do Przedszkola i odbierane z Przedszkola przez
rodziców lub osobę przez nich upoważnioną w formie pisemnej, zapewniającą
dziecku pełne bezpieczeństwo.
5. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka
przyprowadzanego i odbieranego z Przedszkola przez osobę upoważnioną.
6. Odpowiedzialność Przedszkola kończy się z chwilą odebrania dziecka przez rodzica
lub osobę upoważnioną od pracownika Przedszkola.
7. Pracownicy Przedszkola mają prawo odmówić wydania dziecka osobie nietrzeźwej
lub osobie, której stan wskazuje, iż powierzenie tej osobie pieczy nad dzieckiem
w drodze z Przedszkola mogłoby stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia dziecka.
§ 23.
1. Dziecko należy przyprowadzić do Przedszkola nie później niż do godziny 8:30.
2. Dla zapewnienia prawidłowej organizacji pracy, w przypadku potrzeby późniejszej
godziny przyprowadzenia dziecka do Przedszkola, rodzice mają obowiązek
poinformować o tym fakcie nie później niż do godz. 8:30.
3. Dziecko powinno być odebrane najpóźniej do czasu zamknięcia Przedszkola, tj. do
godz. 17.00
4. W sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane w godzinach pracy Przedszkola
nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców o tym fakcie oraz zapewnić
opiekę nad dzieckiem do czasu przybycia rodziców, nie dłużej niż jedną godzinę po
zamknięciu Przedszkola.
Statut Miejskiego Przedszkola nr 30 w Katowicach
18
5. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać
informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel powiadamia Dyrektora
o zaistniałym fakcie.
6. Dyrektor podejmuje decyzję o powiadomieniu policji o niemożności skontaktowania
się z rodzicami dziecka.
Rozdział 9
Zasady odpłatności
§ 24.
1. Odpłatność za korzystanie z Przedszkola ustala organ prowadzący.
2. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę 6 godzin dziennie,
tj. 8.00-14.00. (W przypadku dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przedszkole zapewnia od 6.00-17.00.)
3. Przedszkole organizuje odpłatnie wyżywienie dzieci i pracowników.
4. W Przedszkolu istnieje możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posiłków.
5. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia ustala Dyrektor Przedszkola
w porozumieniu z organem prowadzącym w formie zarządzenia.
6. Rodzice dzieci korzystających z usług Przedszkola zobowiązani są do wnoszenia
należnych opłat zgodnie z zawartą umową.
7. Za każdy dzień nieobecności dziecka w Przedszkolu zwracana jest opłata zgodnie
z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Katowice.
8. Zwrot kosztów żywienia z tytułu nieobecności dziecka w placówce rozliczany jest na
koniec miesiąca i podlega finansowemu zwrotowi w kolejnym miesiącu
rozliczeniowym.
Rozdział 10
Organy przedszkola, ich kompetencje
§ 25.
Organami przedszkola są:
1) Dyrektor Przedszkola;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców.
Statut Miejskiego Przedszkola nr 30 w Katowicach
19
§ 26.
1. Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez prezydenta Miasta
Katowice.
2. Dyrektor Przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych
w Przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
§ 27.
Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością Przedszkola i reprezentowanie Przedszkola na zewnątrz;
2) ponoszenie odpowiedzialności za wychowawczy i dydaktyczny poziom Przedszkola;
3) dbanie o bezwzględne przestrzeganie zasad związanych z zachowaniem
bezpieczeństwa dzieci i pracowników Przedszkola;
4) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
6) zapewnianie nauczycielom pomocy i wsparcia w realizacji ich zadań i ich
doskonaleniu zawodowym, rozwijaniu kompetencji osobistych i zawodowych;
7) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji
stanowiących;
8) realizowanie uchwał i zarządzeń organu prowadzącego;
9) czuwanie nad przestrzeganiem realizacji Statutu Przedszkola oraz praw dziecka;
10) organizowanie z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Rodziców powstania
rady przedszkola pierwszej kadencji;
11) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola po
wcześniejszym zaopiniowaniu go przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców oraz
ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
12) organizowanie obsługi administracyjnej, gospodarczej i finansowej Przedszkola;
13) zapewnianie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do
realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych;
14) wydawanie zarządzeń o charakterze wewnętrznym, regulujących prawidłowe
funkcjonowanie Przedszkola;
15) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola;
16) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom oraz
innym pracownikom Przedszkola;
17) występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawie
odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników Przedszkola;
18) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych;
Statut Miejskiego Przedszkola nr 30 w Katowicach
20
19) powiadamianie dyrektora szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko
o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz
o zaistniałych zmianach;
20) odpowiedzialność za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego;
21) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.
§ 28.
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji zadań
statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. Rada Pedagogiczna działa na podstawie regulaminu, który określa zasady jej pracy
i działalności.
3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Przedszkola i wszyscy nauczyciele
zatrudnieni w Przedszkolu.
4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.
5. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby
zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
6. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
po zakończeniu I półrocza, po zakończeniu rocznych zajęć przedszkolnych oraz
w miarę bieżących potrzeb.
7. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy Dyrektora, organu prowadzącego
Przedszkole, Śląskiego Kuratora Oświaty albo, co najmniej 1/3 członków Rady
Pedagogicznej.
§ 29.
1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej Przedszkola należy:
1) zatwierdzenie planu pracy Przedszkola;
2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych,
po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;
3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Przedszkola;
4) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków;
5) przygotowanie projektu zmian w Statucie;
6) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad Przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny
w celu doskonalenia pracy Przedszkola.
2. Rada Pedagogiczna przedszkola opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć;
2) projekt planu finansowego Przedszkola;
Statut Miejskiego Przedszkola nr 30 w Katowicach
21
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień;
4) propozycje Dyrektora Przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych
prac i zajęć w ramach przysługującego im wynagrodzenia zasadniczego oraz
dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
5) powierzenie stanowiska Dyrektora Przedszkola kandydatowi ustalonemu przez
organ prowadzący w przypadku, jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat
albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata;
6) przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola na kolejny okres.
3. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych
z przepisami prawa. Sposób postępowania Dyrektora określa Ustawa o systemie
oświaty.
4. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego
Przedszkole o odwołanie z funkcji Dyrektora Przedszkola.
§ 30.
1. W Przedszkolu działa Rada Rodziców, która jest społecznym organem stanowiącym
reprezentację ogółu rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.
2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora
Przedszkola;
2) opiniowanie pracy nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego;
3) wybieranie spośród swoich członków, przedstawicieli do komisji konkursowej na
stanowisko Dyrektora Przedszkola;
4) występowanie do organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, Dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami
dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola;
5) akceptowanie realizowanych przez Przedszkole programów, innowacji
pedagogicznych i rocznych planów pracy;
6) wyrażanie zgody na wprowadzanie nowych treści wychowawczych do
programów wychowania przedszkolnego wynikających z bieżących potrzeb
zdiagnozowanych przez nauczycieli;
7) wyrażanie zgody na współpracę Przedszkola z organizacjami pozarządowymi lub
uczelniami wyższymi w celu rozwijania u dzieci odpowiednich postaw, zachowań
i wdrażania ich w świat wartości.
4. W celu wspierania statutowej działalności Przedszkola Rada Rodziców może
gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.
5. Tryb powoływania Rady Rodziców i jej szczegółowe zadania oraz zasady
wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.
Statut Miejskiego Przedszkola nr 30 w Katowicach
22
§ 31.
1. Dyrektor koordynuje współdziałanie organów Przedszkola.
2. Dyrektor zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania
i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę
informacji.
3. Organy Przedszkola współdziałają ze sobą:
1) w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku;
2) dając każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
w ramach swoich kompetencji i regulaminów;
3) zapewniając bieżącą wymianę informacji między sobą w sprawach opieki,
wychowania i kształcenia dzieci;
4) tworząc jak najlepsze warunki rozwoju dzieci i podnoszenie jakości pracy
Przedszkola;
5) zapewniając bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami na temat
planowanych działań i podejmowanych decyzji.
4. Organy spotykają się w każdej chwili, w zależności od potrzeb.
5. Wnioski i opinie poszczególnych organów kierowane do innego organu rozpatrywane
są na najbliższym spotkaniu.
6. Regulaminy działalności organów Przedszkola nie mogą być sprzeczne ze Statutem
Przedszkola.
§ 32.
1. W kwestiach spornych między organami Przedszkola, Dyrektor pełni rolę mediatora
i podejmuje niezbędne działania zmierzające do rozwiązania konfliktu uwzględniając
zakresy kompetencji tych organów.
2. W Przedszkolu obowiązuje następujący tryb rozstrzygania sporów między organami
Przedszkola:
1) obowiązkiem organów jest dążenie do rozstrzygania sporów na terenie
Przedszkola;
2) prośbę o rozstrzygnięcie sporu wnosi do Dyrektora zainteresowany organ na
piśmie, po przedstawieniu prawomocnej uchwały swojego gremium;
3) w ciągu 14 dni Dyrektor wyznacza termin posiedzenia mediacyjnego
przedstawicieli organów, między którymi wystąpiły kwestie sporne;
4) posiedzenie mediacyjne poprzedza rozmowa prowadzona przez Dyrektora ze
stronami, wyjaśniająca przedmiot sporu oraz cele i oczekiwania stron konfliktu;
5) Dyrektor jako mediator prowadzi posiedzenie zmierzające do osiągnięcia
kompromisu w przedmiotowej sprawie; posiedzenie mediacyjne jest
protokołowane;
Statut Miejskiego Przedszkola nr 30 w Katowicach
23
6) Dyrektor ma prawo powołania różnych zespołów konsultacyjnych, których celem
jest pomoc w osiągnięciu porozumienia między stronami konfliktu;
7) w razie braku kompromisu Dyrektor rozstrzyga spór jednoosobowo, kierując się
zasadą obiektywizmu, dobrem Przedszkola;
8) decyzja Dyrektora w sprawie rozstrzygnięcia przedmiotu sporu jest ostateczna;
9) spory pomiędzy Dyrektorem a innymi organami Przedszkola rozstrzyga,
w zależności od przedmiotu sporu, organ prowadzący Przedszkole albo organ
sprawujący nadzór pedagogiczny; decyzja organów wspomnianych wyżej jest
ostateczna.
Rozdział 11
Wychowankowie przedszkola
§ 33.
1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 7 lat.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może przyjąć do Przedszkola
dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie
dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
dziecko kończy 9 lat. Rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być
odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 9 lat.
4. Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z Przedszkola.
5. Dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 6 lat.
§ 34.
Dzieci uczęszczające do Przedszkola mają prawo do:
1) możliwie optymalnych warunków wszechstronnego rozwoju;
2) rozwijania zainteresowań i zdolności zgodnie z wiekiem i możliwościami
rozwojowymi;
3) ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej, psychicznej,
zaniedbaniami, bądź złym traktowaniem i wyzyskiem;
4) wolności religii i przekonań;
5) zaspokajania poczucia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego;
Statut Miejskiego Przedszkola nr 30 w Katowicach
24
6) wypoczynku, uczestnictwa w zabawach i zajęciach rekreacyjnych oraz do
nieskrępowanego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym;
7) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktyczno –
opiekuńczego zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym;
8) znajomości swoich praw;
9) wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę,
płeć, wiek, stan zdrowia, akceptacji ich odmienności i potrzeb;
10)znajomości własnej kultury, religii i używania własnego języka;
11)swobody wypowiedzi, wyrażania poglądów i ich poszanowania stosownie do
sytuacji.
§ 35.
Obowiązkiem dzieci uczęszczających do Przedszkola jest:
1) współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i opieki;
2) szanowanie odrębności każdego kolegi;
3) przestrzeganie zasad form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej;
4) przestrzeganie wartości uniwersalnych takich jak: dobro, prawda, miłość
i piękno;
5) szanowanie sprzętów i zabawek, jako wspólnej wartości;
6) uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów;
7) przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek;
8) kulturalne zwracanie się do innych, używanie form grzecznościowych;
9) zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów
i wycieczek;
10)pomaganie kolegom.
Rozdział 12
Skreślanie z listy wychowanków
§ 36.
1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu
wychowanka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola w następujących
przypadkach:
1) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego Statutu;
2) stałych, agresywnych zachowań wychowanka zagrażających zdrowiu i życiu
pozostałych wychowanków i niepodjęcie przez rodziców współpracy
zmierzającej do rozwiązania problemu (np. podjęcia terapii lub gdy
Statut Miejskiego Przedszkola nr 30 w Katowicach
25
wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji) powtarzających
się, agresywnych zachowań rodziców wychowanka w przedszkolu, łamiących
normy współżycia społecznego i zasady zachowania w instytucji publicznej;
3) ukrytych ciężkich chorób wychowanka, nie zgłoszonych przez rodziców;
4) zalegania z odpłatnością za przedszkole co najmniej 2 miesiące;
5) nieobecności wychowanka ponad jeden miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do
Przedszkola.
2. W przypadku zamiaru skreślenia wychowanka z listy wychowanków w sytuacji
opisanej w ust. 1 pkt. 2 dyrektor zobowiązany jest podjąć następujące działania:
1) zawiadomić rodziców o konieczności podjęcia współpracy z przedszkolem
w zakresie zmiany zachowań wychowanka;
2) zaproponować rodzicom i wychowankowi odpowiednią do możliwości
przedszkola pomoc;
3) zawiadomić organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny
o zaistniałym problemie i zamiarze skreślenia dziecka z listy wychowanków;
4) zawiadomić rodziców o zamiarze skreślenia dziecka.
3. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
4. Dyrektor powiadamia rodziców o podjętej uchwale.
Rozdział 13
Prawa i obowiązki rodziców
§ 37.
Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola mają prawo do:
1) zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego dopuszczonym przez
Dyrektora dla grupy, w której edukację odbywa ich dziecko oraz z zadaniami
wynikającymi z planów pracy w danym oddziale;
2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, w tym
szczególnie jego rozwoju, potrzeb, możliwości, potencjału, zainteresowań;
3) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka nie później niż
do 30 kwietnia roku kalendarzowego, w którym dziecko ma rozpocząć naukę
w szkole;
4) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn
i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy
psychologiczno-pedagogicznej;
5) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków
z obserwacji i opinii na temat pracy Przedszkola;
Statut Miejskiego Przedszkola nr 30 w Katowicach
26
6) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola organowi
prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny;
7) aktywnego włączania się w życie Przedszkola, współdecydowania w jego
sprawach;
8) współorganizowania wycieczek oraz imprez kulturalnych dla dzieci i rodziców;
9) współuczestniczenia w wybranych zajęciach organizowanych w Przedszkolu;
10)współdecydowania w sprawach dotyczących współdziałania Przedszkola
z różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznania ich za źródło
istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój
tożsamości dziecka;
11)kreowania, wspólne z wymienionymi w pkt 10 podmiotami, w tym szczególnie
nauczycielami przedszkola, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko
wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w Przedszkolu,
inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań
wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
12)wyrażania zgody na systematyczne uzupełnianie przez Przedszkole
realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające
z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego
bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
§ 38.
1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
1) przestrzeganie niniejszego Statutu;
2) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej;
3) respektowanie uchwał Rady Rodziców;
4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola;
5) terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu;
6) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych
dziecka;
7) troska o fizyczny i duchowy rozwój dziecka oraz przygotowanie do życia
w społeczeństwie;
8) przestrzeganie czasu pracy Przedszkola;
9) zapewnienie opieki dzieciom we własnym zakresie podczas przerwy letniej.
2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania
przedszkolnego są zobowiązani:
1) dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Przedszkola;
2) zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia;
3) poinformować o przyczynie nieobecności dziecka na zajęciach w Przedszkolu;
Statut Miejskiego Przedszkola nr 30 w Katowicach
27
4) wspierać nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka, w tym
szczególnie uczestniczyć w zebraniach, konsultacjach, warsztatach
organizowanych dla rodziców;
5) zapewnić dziecku warunki do rozwoju i osiągnięcia optymalnego poziomu
gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
Rozdział 14
Współdziałanie z rodzicami
§ 39.
1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu:
1) skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko;
2) określania drogi jego indywidualnego rozwoju;
3) rozpoznawania potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka;
4) rozpoznawania czynników środowiskowych mających wpływ na funkcjonowanie
dziecka;
5) objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
6) pozyskiwania informacji o dziecku, jego zachowaniu i rozwoju;
7) uzgadniania kierunków i zakresu działań;
8) wzajemnej pomocy w realizacji m.in. programów, planów opracowywanych przez
nauczycieli.
2. Współpraca Przedszkola z rodzicami oparta jest na wzajemnych uzgodnieniach
i obejmuje następujące formy:
1) konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela lub rodziców z Dyrektorem,
nauczycielami, specjalistami;
2) zebrania ogólne i grupowe;
3) zajęcia otwarte lub spotkania integracyjne;
4) imprezy środowiskowe;
5) udział rodziców w uroczystościach;
6) kierowanie dziecka do specjalistów (logopedy, psychologa itp.);
7) inne wzajemnie ustalone.
3. Częstotliwość wzajemnych spotkań rodziców i nauczycieli określa plan współpracy
z rodzicami ustalany na dany rok szkolny w poszczególnych grupach.
Statut Miejskiego Przedszkola nr 30 w Katowicach
28
Rozdział 15
Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników przedszkola
§ 40.
1. Przedszkole zatrudnia Dyrektora i nauczycieli, nauczycieli specjalistów: logopeda,
psycholog, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej, katechetę z odpowiednimi
kwalifikacjami oraz pracowników administracji i obsługi.
2. Zasady zatrudniania, zwalniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników
Przedszkola określają odrębne przepisy.
3. Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 41.
Zadaniem Dyrektora jest:
1) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu i uczestnictwa
w zajęciach organizowanych przez Przedszkole;
2) dokonywanie kontroli obiektu pod kątem zapewnienia bezpiecznych
higienicznych warunków korzystania z niego, po trwającej dłużej niż dwa
tygodnie przerwie w działalności Przedszkola;
3) dbanie o prawidłowy przebieg prac remontowych, naprawczych i instalacyjnych;
4) czasowe zamknięcie Przedszkola, po powiadomieniu organu prowadzącego,
jeżeli w salach zajęć i zabaw temperatura jest mniejsza niż +18° C;
5) zawiesić czasowo zajęcia, za zgodą organu prowadzącego, jeżeli temperatura
zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach
poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi –15°C lub mniej oraz w przypadku
wystąpienia klęsk żywiołowych, epidemii lub innych zagrożeń dla zdrowia
dziecka.
§ 42.
Do zadań nauczycieli należy organizowanie, planowanie i prowadzenie pracy
wychowawczo - opiekuńczo - dydaktycznej w powierzonym oddziale, opartej na
znajomości dziecka, jego środowiska rodzinnego zgodnie z wymogami określonymi
w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz odpowiedzialność za jej
jakość i efekty, a w szczególności:
1) prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznej (trzy razy w roku:
wrzesień, grudzień, kwiecień zapisywanie wniosków w indywidualnym arkuszu
obserwacji dziecka);
2) opracowanie i przeprowadzenie diagnozy dojrzałości szkolnej dla tych dzieci,
które w danym roku mają podjąć naukę w szkole oraz zapoznanie z jej wynikami
Statut Miejskiego Przedszkola nr 30 w Katowicach
29
rodziców wychowanka (dwa razy w roku: październik - badanie wstępne,
kwiecień - diagnoza końcowa);
3) otaczanie indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków, utrzymywanie
kontaktu z ich rodzicami, w celu poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci
oraz wspierania oddziaływań edukacyjno-wychowawczych;
4) systematyczne informowanie rodziców na temat postępów w rozwoju ich
dziecka;
5) monitorowanie i analizowanie osiągnięcia każdego dziecka, z uwzględnieniem
jego możliwości rozwojowych, formułowanie i wdrażanie wniosków z tych
analiz;
6) tworzenie warunków wspomagających rozwój dziecka, jego uzdolnień
i zainteresowań;
7) współtworzenie w Przedszkolu atmosfery twórczej pracy;
8) współdziałanie ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno –
pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną;
9) aktywne uczestnictwo w planowaniu pracy Przedszkola;
10)przygotowywanie dwa razy w roku pisemnego sprawozdania z pracy
z uwzględnieniem realizacji koncepcji pracy Przedszkola, rocznego planu pracy
oraz czynności dodatkowych;
11)dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci w czasie zajęć prowadzonych
w przedszkolu i poza nim, w tym:
a. organizowanie spacerów i wycieczek w miejsca bezpieczne, zabierając ze sobą
apteczkę pierwszej pomocy,
b. odnotowanie każdego wyjścia z dziećmi poza teren Przedszkola,
c. sprawdzanie liczby dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu,
w czasie spaceru, zwiedzania, przejazdu oraz przybycia do punktu
docelowego,
d. nieorganizowanie wyjść dzieci w czasie burzy, śnieżycy, gołoledzi, ulewy, lub
w sytuacji zanieczyszczenia powietrza, mającej negatywny wpływ na zdrowie
dziecka.
§ 43.
Do zadań psychologa należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych wychowanków, w tym
diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia mocnych stron,
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz przyczyn
niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu wychowanków,
w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego
uczestnictwo w życiu Przedszkola;
Statut Miejskiego Przedszkola nr 30 w Katowicach
30
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania
problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne
i pełne uczestnictwo wychowanka w życiu Przedszkola;
3) udzielanie wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach
odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów
dzieci;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym
i pozaszkolnym wychowanków;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
możliwości, predyspozycji i uzdolnień wychowanków;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych
specjalistów w:
a. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia mocnych
stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz przyczyn
niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu wychowanków,
w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego
uczestnictwo w życiu przedszkola,
b. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
§44.
Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu
ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego wychowanków;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla wychowanków oraz porad i konsultacji
dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy wychowanków
i eliminowania jej zaburzeń;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń
komunikacji językowej we współpracy z rodzicami wychowanków;
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych
specjalistów w:
a. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia mocnych stron,
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz przyczyn
niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu wychowanków,
Statut Miejskiego Przedszkola nr 30 w Katowicach
31
w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego
uczestnictwo w życiu Przedszkola,
b. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
§ 45.
Do zadań nauczyciela zajęć rozwijających uzdolnienia sportowe należy w szczególności:
1) prowadzenie gimnastyki dla dzieci z odchyleniami w prawidłowej budowie ciała
oraz z obniżoną sprawnością fizyczną, w grupach w zależności od rodzaju
zaburzeń;
2) uwzględnianie w metodach i formach pracy ogólnych założeń programowych
kultury fizycznej obowiązujących dla dzieci przedszkolnych, dostosowanie ich do
aktualnych możliwości i potrzeb dziecka, rodzaju i stopnia zaburzeń, poziomu
sprawności i wydolności fizycznej dziecka, wieku oraz wszelkich zaleceń
lekarskich;
3) przestrzeganie zasad dydaktyki a w szczególności stopniowania trudności
i natężenia ćwiczeń oraz zasad indywidualizacji ćwiczeń;
4) współdziałanie z nauczycielami i rodzicami w zakresie prowadzonych ćwiczeń
gimnastyki korekcyjnej z dziećmi w celu ujednolicenia ćwiczeń.
§ 46.
Ponadto do zadań każdego nauczyciela, w tym specjalisty, należy:
1) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć;
2) systematycznego kontrolowania pod względem bezpieczeństwa i higieny miejsca,
w którym prowadzone są zajęcia;
3) natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania
wychowanków stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dzieci;
4) samodzielne usuwanie dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłoczne zgłoszenie
o zagrożeniu Dyrektorowi Przedszkola;
5) niezwłoczne wezwanie karetki pogotowia i powiadomienie rodziców w przypadku
zagrożenia zdrowia lub życia dziecka;
6) kontrolowanie obecności dzieci na każdych zajęciach;
7) nie pozostawianie dzieci bez nadzoru osoby dorosłej;
8) zwrócenia uwagi na osoby postronne przebywające na terenie Przedszkola, w tym
także ogrodu i zwrócenia się do osoby postronnej o podanie celu pobytu oraz
powiadomienie o tym Dyrektora;
9) współdziałanie ze sobą w zakresie:
a. rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych dzieci, w tym predyspozycji uzdolnień,
Statut Miejskiego Przedszkola nr 30 w Katowicach
32
b. określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologicznopedagogicznej, odpowiednio do dokonanego rozpoznania,
c. dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej dzieciom,
w tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych i innych zajęć,
stosownie do potrzeb,
d. przedstawianie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z dzieckiem,
e. opracowywanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno -
terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych,
f. opracowanie i wdrażanie planów działań wspierających dzieci, mających opinię
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
g. podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie
problemów wychowawczych,
h. organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy
psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanków, ich rodziców i innych
nauczycieli,
i. podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec wychowanków,
rodziców i nauczycieli,
j. współpracowanie z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań
z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
k. analizowanie, planowanie i podejmowanie działań edukacyjnych
i wychowawczych z uwzględnieniem wyników badań zewnętrznych
i wewnętrznych oraz wniosków z tych badań;
5) planowanie, monitorowanie oraz modyfikowanie, w razie potrzeb, procesów
wspomagania rozwoju i edukacji dzieci tak, aby uwzględniać indywidualne potrzeby
edukacyjne i rozwojowe oraz możliwości psychofizyczne dzieci w dalszym
planowaniu i realizowaniu tych procesów;
6) wzajemne pomaganie i wspólne rozwiązywanie problemów;
7) monitorowanie i analizowanie osiągnięcia każdego dziecka z uwzględnieniem jego
możliwości rozwojowych, formułowanie i wdrażanie wniosków z tych analiz;
8) systematyczne doskonalenie i podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych;
9) czynne uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej;
10) przestrzeganie tajemnicy służbowej;
11) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora, wynikających
z organizacji pracy oraz zadań statutowych.

Przedszkolowo.pl logo