Statut cz.2

S T A T U T
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 30 W KATOWICACH


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

Spis treści
Rozdział 1
Postanowienia wstępne
Rozdział 2
Nazwa przedszkola i inne informacje o przedszkolu.
Rozdział 3
Cele i zadania przedszkola
Rozdział 4
Sposób realizacji zadań przedszkola
Rozdział 5
Cele, zadania i formy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Rozdział 6
Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem
Rozdział 7
Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
Rozdział 8
Formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania kontaktów z rodzicami
Rozdział 9
Organizacja pracy przedszkola.
Rozdział 10
Organy przedszkola oraz ich szczegółowe kompetencje
Rozdział 11 Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia
Rozdział 12
Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników
Rozdział 13
Prawa i obowiązki
Rozdział 14
Postanowienia końcoweRozdział 10
Organy przedszkola oraz ich szczegółowe kompetencje
§ 22
1. Organami przedszkola są:
1) Dyrektor przedszkola;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców.
2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.
§ 23
1. Dyrektor przedszkola w szczególności:
a) kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Katowic
b) sprawuje nadzór pedagogiczny, a w szczególności:
1) opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan,
2) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola,
3) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:
 organizowanie szkoleń i narad,
 motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,
 przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego,
4) w przypadku usprawiedliwionej nieobecności dyrektora jego kompetencje delegowane
są wskazanemu przez niego nauczycielowi w zakresie organizowania pracy przedszkola, organizowania ramowego rozkładu dnia oraz zabezpieczenia obiektu i majątku przedszkola.
5) w celu realizacji w/w zadań Dyrektor przedszkola w szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej jednostki,
6) inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnieniu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy przedszkola oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego,
7) do 31 sierpnia każdego roku przedstawia radzie pedagogicznej informację o realizacji planu nadzoru,
8) opracowuje program pracy jednostki, wykorzystując wyniki przeprowadzonych badań, wnioski z prowadzonego nadzoru pedagogicznego,
9) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy wg zasad określonych w odrębnych przepisach,
10) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,
11) przygotowuje arkusz organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny w terminie do 21 kwietnia zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowej przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu, przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały oraz uchwały rady rodziców podjęte w ramach ich kompetencji,
12) jako przewodniczący rady pedagogicznej przygotowuje i prowadzi posiedzenia,
13) ł) powiadamia dyrektora szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko 6- letnie o spełnianiu przez nie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie
14) wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa, o wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny, ww. organy uchylają uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa, rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne,
15) realizuje zadania związane z procedurą awansu zawodowego nauczycieli,
16) może współdziałać ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
17) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
18) planuje i odpowiada za realizacje planu finansowego przedszkola zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
19) współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi
i kontrolującymi,
20) koordynuje współpracę organów przedszkola, zapewnia im swobodne działanie zgodnie
z planem,
21) powołuje komisję, która rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe między organami przedszkola,
22) dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli
i pracowników nie będących nauczycielami,
23) podejmuje decyzję o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola,
24) dopuszcza zaproponowane przez nauczycieli programy wychowania przedszkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
25) zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, BHP i PPOŻ.,
26) prowadzi dokumentację kancelaryjno-archiwalną i finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami,
27) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom
w czasie zajęć organizowanych przez jednostkę,
28) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka,
29) wyraża zgodę na realizację obowiązku przygotowania przedszkolnego poza jednostką.
2. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom przedszkola;
3) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.
3. Dyrektor przedszkola wykonuje inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów.
§ 24
1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. Rada pedagogiczna działa na podstawie regulaminu, który określa zasady jej pracy i działalności.
3. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
5. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
6. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
po zakończeniu I półrocza, po zakończeniu rocznych zajęć przedszkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
7. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego przedszkole, Śląskiego Kuratora Oświaty albo, co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
8. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane i prowadzone w formie elektronicznej.
§ 25
1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej przedszkola należy:
1) zatwierdzenie planu pracy przedszkola;
2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;
4) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków;
5) przygotowanie projektu zmian w statucie;
6) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy przedszkola.
2. Rada pedagogiczna przedszkola opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć;
2) projekt planu finansowego przedszkola;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach przysługującego im wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
5) powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący w przypadku, jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata;
6) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola na kolejny okres.
3. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych z przepisami prawa. Sposób postępowania dyrektora określa ustawa o systemie oświaty.
4. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie z funkcji dyrektora przedszkola.
§ 26
1. W przedszkolu działa Rada Rodziców, która jest społecznym organem przedszkola.
2. Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola. Regulamin określa w szczególności: wewnętrzną strukturę i tryb pracy, szczegółowy tryb wyborów do rady rodziców, zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.
3. W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału w liczbie minimum trzech członków.
4. Rada rodziców może występować do dyrektora, innych organów jednostki, w tym organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z wnioskami
i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
5. Zakres działania rady rodziców:
1) uchwalanie regulaminu rady rodziców, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola;
2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora;
3) opiniowanie planów programów poprawy efektywności kształcenia i wychowania;
4) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania.
5. Rada Rodziców współdziała w stałym polepszaniu jakości pracy przedszkola, promuje przedszkole w środowisku lokalnym.
6. Do zadań Rady Rodziców należy:
1) pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań przedszkola;
2) współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy przedszkola;
3) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy przedszkola;
4) udział w realizacji programów nauczania, wychowania oraz zadań opiekuńczych przedszkola
5) współpraca ze środowiskiem lokalnym;
6) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych funduszy dla przedszkola, zwłaszcza na działalność wychowawczą i w związku z tym ustalenie zasad użytkowania pozyskanych środków.
7. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł.
8. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin uchwalony i realizowany przez radę rodziców.
9. Skargi i wnioski rodziców przyjmuje Dyrektor lub zastępca dyrektora przedszkola
w wyznaczonym dniu tygodnia.
10. Sprawy sporne:
1) Dyrektor jest przewodniczącym rady pedagogicznej, w związku z tym wykonuje uchwały, o ile są one zgodne z prawem oświatowym;
2) Uchwały niezgodne z prawem oświatowym wstrzymuje i powiadamia o tym organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
3) Rozstrzyga sprawy sporne wśród rady pedagogicznej, jeśli w regulaminie je pominięto;
4) Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;
5) Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem;
6) Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie przedszkola. W swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. Wnoszone sprawy rozstrzyga
z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom przedszkola, jeśli działalność tych organów narusza interesy jednostki i nie służy rozwojowi ich wychowanków;
7) Problemy i spory wewnętrzne w ramach organów załatwia zarząd organu, a w dalszej kolejności zebranie ogólne tego organu;
8) Problemy sporne między organami rozwiązuje się:
a) rozwiązanie problemu, sporu na drodze negocjacji pomiędzy zarządami tych organów na wspólnym posiedzeniu tych zarządów ze spisaniem protokołu uzgodnień,
b) rozwiązanie problemu, sporu na wspólnym posiedzeniu zarządów organu z udziałem dyrektora przedszkola i spisanie protokołu uzgodnień,
c) zwrócenie się o pomoc do organu prowadzącego z prośbą o udział przedstawiciela tegoż organu w negocjacjach na wspólnym posiedzeniu tych organów i spisanie protokołu uzgodnień,
d) zwołanie posiedzeń zebrań ogólnych tych organów i wystąpienie dyrektora przedszkola
z wnioskiem o rozwiązanie i zmiany tych organów.

Rozdział 11
Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia
§ 27
1. Dzieci mogą korzystać z 1, 2 lub 3 posiłków dziennie, w zależności od czasu przebywania w przedszkolu.
2. Pełny koszt wyżywienia pokrywają rodzice.
3. Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu zwracana jest opłata z tytułu pokrycia kosztów surowca oraz dzienna stawka za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.
4. Z odpłatnego wyżywienia mogą korzystać pracownicy przedszkola na zasadach określonych przez organ prowadzący.
5. Przedszkole na wniosek rodziców współdziała z MOPS - em w sprawach dofinansowania opłat za wyżywienie dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej.
6. Wysokość opłaty stałej ustala się zgodnie z bieżąca Uchwałą Rady Miasta Katowice.
7. Planowaną nieobecność dziecka w przedszkolu należy zgłaszać u dyrektora lub nauczycielki we wcześniejszym terminie.
8. Świadczenia udzielane przez przedszkole określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy przedszkolem a rodzicem dziecka.
9. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry do 10-go dnia każdego miesiąca.
10. Opłata za godzinę świadczeń realizowanych przez przedszkole po czasie przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi 1 zł. Opłata ta nie dotyczy dzieci odbywających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
11. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę 6 godzin dziennie,
tj. 8.00-14.

Rozdział 12
Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników
§ 28
1. Nauczyciele:
1) W przedszkolu zatrudnia się dyrektora i innych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi:
2) Każdemu pracownikowi powierza się odpowiedni zakres obowiązków;
3) Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy;
4) Wszyscy pracownicy mają prawo do urlopu wypoczynkowego. Zasady udzielania urlopu regulują odrębne przepisy;
5) Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczą, zgodnie z obowiązującymi programami wychowania przedszkolnego, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece dzieci w wymiarze godzin przydzielonych w arkuszu organizacyjnym. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa;
6) Nauczyciel obowiązany jest przed nawiązaniem stosunku pracy przedstawić dyrektorowi Informację z Krajowego Rejestru Karnego. Do obowiązków nauczyciela należy:
a) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami jednostki: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
b) wspierać każde dziecko w jego rozwoju,
c) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,
d) kształcić i wychowywać dzieci u umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
e) dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
2. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno- -wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
2) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
4) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki
w klasie I szkoły podstawowej,
5) przygotowanie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka kończącego roczne przygotowanie przedszkolne do podjęcia nauki w szkole,
6) stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania,
7) odpowiedzialność za życie, zdrowie, bezpieczeństwo dzieci, tj:
a) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych na terenie przedszkola i poza nim,
b) systematyczne kontrolowanie pod względem BHP miejsca, w którym odbywają się zajęcia,
c) samodzielne usuwanie dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłocznego zgłoszenia
o zagrożeniu dyrekcji przedszkola,
d) natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenia ich bezpieczeństwu,
e) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie jednostki, w razie potrzeby zwrócenie się o podanie celu pobytu w przedszkolu, zawiadomienie dyrektora lub wyznaczonego pracownika administracyjno-obsługowego przedszkola o fakcie przebywania osób postronnych,
f) niezwłoczne powiadomienie dyrektora przedszkola o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenia dla zdrowia lub życia dzieci,
8) gdy występuje zagrożenie zdrowia lub życia dziecka należy niezwłocznie wezwać karetkę pogotowia i powiadomić rodziców. Lekarz przejmuje odpowiedzialność za życie i zdrowie dziecka. Jeżeli rodzic nie zjawi się, z dzieckiem do szpitala jedzie nauczyciel i czeka do momentu pojawienia się rodzica. Dziecka nie można zostawić samego,
9) organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej
w powierzonym oddziale, opartej na znajomości dziecka, jego środowiska rodzinnego zgodnie z wymogami określonymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
10) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
11) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
12) włączenie w tematykę zajęć wychowawczych problematyki bezpiecznego pobytu dzieci na terenie przedszkola,
13) zdiagnozowanie powodów, dla których część dzieci nie do końca czuje się bezpiecznie wśród koleżanek i kolegów,
14) wzmożenie działalności profilaktycznej wśród tej grupy dzieci, która w relacjach
z rówieśnikami nie sprzyja tworzeniu środowiska bezpiecznego i przyjaznego innym dzieciom,
15) informowanie na bieżąco policji o zdarzeniach niosących znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia dzieci oraz przejawach demoralizacji dzieci,
16) zawiadomienie policji lub sądu o okolicznościach świadczących o demoralizacji nieletniego,
17) reagowanie na wszelkie, nawet najdrobniejsze przejawy naruszania przez dzieci zasad zachowania, dyscypliny, w szczególności na przemoc fizyczną, agresję, używanie wulgarnych wyrazów i zwrotów, wulgarne gesty,
18) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod pracy,
19) ocena jakości pracy przedszkola we wskazanych przez dyrektora obszarach,
20) współdziałanie z domem rodzinnym oraz środowiskiem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
21) tworzenie warunków wspomagających rozwój dziecka, jego uzdolnień i zainteresowań,
22) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
23) dbanie o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
24) tworzenie w jednostce atmosfery twórczej pracy,
25) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
26) współdziałanie ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną i zdrowotną,
27) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
28) systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu; zapoznawanie rodziców z podstawa programową wychowania przedszkolnego i włączanie ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności,
29) informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich do wspierania osiągnięć rozwojowych i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,
30) zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola,
31) znajomość podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej,
32) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym,
33) dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,
34) przeprowadzenie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki,
35) przygotowanie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;
3. Nauczyciel prowadzi dokumentację przebiegu nauczania działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
4. Realizuje zalecenia dyrektora i osób kontrolujących;
5. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
1) poznania i ustalenia potrzeb ich dzieci,
2) ustalenia form pomocy w oddziaływaniach wychowawczych wobec dzieci,
3) włączenia ich w działalność przedszkola;
6. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin nie może przekraczać 40 godzin w tygodniu;
7. Praca nauczyciela podlega ocenie. Sposób i częstotliwość określają odrębne przepisy;
8. Nauczyciel przygotowuje dwa razy w roku pisemne sprawozdanie z pracy, z uwzględnieniem realizacji koncepcji rocznego planu pracy, programu wychowawczego oraz czynności dodatkowych: pisemne sprawozdanie zobowiązany jest dostarczyć dyrektorowi w wyznaczonym przez niego terminie;
9. Nauczyciel w pełni i aktywnie uczestniczy w tworzeniu planu strategicznego, koncepcji rocznego planu prac oraz programu wychowawczego.
10. Nauczyciel ma prawo do:
1) korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych jednostek i instytucji naukowo – oświatowych,
2) wyboru programów wychowania przedszkolnego i środków dydaktycznych,
3) opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4) awansu zawodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
5) korzystania, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w Kodeksie Karnym.
§ 29
1. Przydział obowiązków dla logopedy:
1) obejmowanie opieką dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, które wymagają jego pomocy;
2) dokonywanie diagnozy wstępnej na terenie grupy oraz diagnozy szczegółowej w trakcie indywidualnego badania logopedycznego;
3) współpraca z nauczycielami grup i innymi specjalistami zatrudnionymi w jednostce w zakresie:
a) rozwijania zdolności językowych i umiejętności komunikacyjnych dziecka,
b) terapii zaburzeń komunikacji językowej dziecka,
c) udzielania instruktażu dla nauczycieli i rodziców,
d) prowadzenia zajęcia na terenie grupy.
2) uczestniczenie w spotkaniach Rady Pedagogicznej i spotkaniach z rodzicami;
3) współpraca z rodzicami:
a) inicjuje kontakty,
b) prowadzi wywiad z rodzicami,
c) przekazuje rodzicom rzetelną wiedzę na temat dziecka i jego postępów bądź ich braku w terapii
d) uczestniczy w zebraniach z rodzicami prowadząc pogadanki z zakresu rozwoju mowy dziecka, prowadzi zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców z zakresu logopedii,
e) aktywnie włącza rodziców w proces terapii ich dziecka prowadząc zeszyt ćwiczeń
i bieżącą wymianę informacji z rodzicami.
4) w razie potrzeby współpracuje z jednostkami i ośrodkami przedszkolnymi;
5) dokumentowanie pracy poprzez:
a) prowadzenie dziennika zajęć,
b) karty wymowy dzieci,
c) zeszyt indywidualnych ćwiczeń,
d) indywidualne teczki dla każdego dziecka objętego pomocą logopedyczna, zawierające dokumentację prowadzonych przez specjalistę badań i czynności uzupełniających,
e) terapeutyczny program;
6) przestrzega dyscyplinę pracy i terminy wykonywania okresowych badań lekarskich;
7) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestwnictwo w życiu przedszkola,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
§ 30
1. Przydział obowiązków dla psychologa:
2) Obejmowanie opieką wszystkich dzieci w przedszkolu, które potrzebują pomocy psychologa;
3) Prowadzenie obserwacji dzieci i zachodzących procesów grupowych, zarówno w sytuacjach zabawowych, jak i zadaniowych, w relacjach dziecko – dziecko, dziecko – dorosły na terenie grupy i w kontaktach indywidualnych;
4) Dokumentowanie obserwacji, diagnoza stanu dziecka i wraz z wychowawcą grupy stymulowanie dalszego rozwoju dziecka;
5) Współpraca z nauczycielami i innymi specjalistami w zakresie:
a) linii postępowania wychowawczego wobec dziecka,
b) terapii zaburzeń dziecka,
c) konstruowania planów indywidualnych pracy z dzieckiem,
d) prowadzi zajęcia terapeutyczne na terenie grupy,
e) wspólnie z nauczycielem prowadzi rozmowy z rodzicami w sprawach wymagających szczególnej uwagi.
6) Współpraca z rodzicami:
a) inicjuje kontakty,
b) prowadzi wywiady w celu dokonania rzetelnej diagnozy dziecka,
c) przekazuje rodzicom ustalenia dotyczące ich dziecka,
d) przekazuje rodzicom rzetelną wiedzę na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju
w czasie popołudniowych konsultacji,
e) w razie potrzeby udziela rodzicom informacji o możliwości uzyskania przez nich dodatkowej specjalistycznej pomocy,
f) czynnie uczestniczy w zebraniach z rodzicami przygotowując pogadanki i dyskusje na temat rozwoju i wychowania małego dziecka.
7) Prowadzi dokumentację przebiegu pracy:
a) dziennik zajęć,
b) karty obserwacji,
c) teczki prac dzieci,
d) indywidualne teczki dla każdego dziecka objętego pomocą psychologiczną, zawierające dokumentację prowadzonych przez specjalistę badań i czynności uzupełniających,
e) w razie potrzeby przygotowuje opinie i diagnozy,
8) współuczestniczy w przygotowaniu opinii dla poradni psychologiczno-pedagogicznej;
9) współpracuje z poradniami oraz innymi specjalistami pracującymi w jednostce i poza nią.
10) przestrzega dyscyplinę pracy i terminy wykonywania okresowych badań lekarskich.
§ 31
1. Przydział obowiązków dla nauczyciela gimnastyki korekcyjnej:
2) Obejmowanie opieką wszystkich dzieci w przedszkolu, które wymagają jego pomocy;
3) Dokonywanie obserwacji na terenie grupy i w kontaktach indywidualnych, notowanie wyników;
4) Konstruowanie programu terapii, z uwzględnieniem obserwacji oraz skierowania i wskazówek lekarza specjalisty;
5) Współpraca z nauczycielami grup i innymi specjalistami w zakresie:
a) rozwijania u dziecka prawidłowej postawy i nawyków ruchowych,
b) prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej dziecka,
c) udzielania wskazówek nauczycielom i rodzicom,
6) Współpraca z rodzicami:
a) inicjuje kontakty,
b) prowadzi wywiady z rodzicami w celu dokonania rzetelnej diagnozy dziecka,
c) przekazuje rodzicom rzetelną wiedzę na temat rozwoju dziecka oraz jego postępów lub ich braków w toku prowadzonych zajęć,
d) uczestniczy w zebraniach z rodzicami przygotowując pogadanki na temat wychowania zdrowotnego, kształtowania prawidłowych postaw i nawyków ruchowych,
7) W razie potrzeby współpracuje z innymi specjalistami spoza przedszkola;
8) Prowadzenie dokumentacji pracy: dziennik,
9) przestrzega dyscyplinę pracy i terminy wykonywania okresowych badań lekarskich.
§ 32
1. Zakres obowiązków nauczyciela religii:
1) odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece wychowanków;
2) prowadzi dokumentacje zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2. Stanowiska pracowników administracyjno – obsługowych:
1) samodzielny referent;
2) kucharz;
3) pomoc kuchenna;
4) pomoc nauczyciela;
5) robotnik wykwalifikowany (woźna oddziałowa);
6) rzemieślnik;
7) robotnik wykwalifikowany ( ogrodnik);
8) dozorca dzienny.
§ 33
1. Zadania pracowników administracyjno-obsługowych:
a) do obowiązków samodzielnego referenta w przedszkolu należy:
1) sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętem przedszkola,
2) zaopatrywanie przedszkola w żywność i sprzęt,
3) nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielanie porcji żywieniowych dla dzieci i personelu,
4) sporządzanie jadłospisów,
5) prowadzenie gospodarki materiałowej w przedszkolu,
6) prowadzenie ewidencji obrotów oraz zapasów artykułów żywnościowych,
7) prowadzenie kartoteki ilościowo i wartościowo,
8) prowadzenie na bieżąco raportów żywieniowych,
9) prowadzenie dokumentacji magazynu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10) uczestniczenie w ogólnych zebraniach z rodzicami, w razie potrzeby w radach pedagogicznych i zebraniach rady rodziców,
11) prowadzenie dokumentacji związanej z opłatami za przedszkole (umowy, odpisy, oświadczenia rodziców),
12) prowadzenie rejestru dochodów,
13) sprawdzanie zgodności zakupów z rachunkiem i wpisywanie ich do księgi inwentarzowej,
14) prowadzenie „ Książki druków ścisłego zarachowania”,
15) współpracuje z dyrektorem w zakresie kontrolowania wydatków, zgodnym z planem finansowym,
16) nadzorowanie remontów,
17) nadzorowanie pracy pracowników kuchni i obsługi,
18) prowadzi kartoteki przydziału odzieży roboczej,
19) wykonuje inne polecenia dyrektora przedszkola w zakresie prac związanych z organizacją pracy w przedszkolu,
20) przestrzega dyscyplinę pracy i terminy wykonywania okresowych badań lekarskich.
b) Do zadań kucharza należy:
1) punktualne przyrządzanie zdrowych i kalorycznych posiłków,
2) przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych i dbanie o racjonalne ich zużycie;
3) branie udziału w układaniu jadłospisu;
4) wydawanie porcji zgodnie z normami żywieniowymi;
5) wykonywanie prób zgodnie z zaleceniami stacji sanitarno – epidemiologicznej,
6) utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i dbanie o czystość w pomieszczeniach kuchennych,
7) prowadzenie magazynu podręcznego,
8) kierowanie wszystkimi pracami w kuchni,
9) wykonuje inne polecenia dyrektora przedszkola w zakresie prac związanych z organizacją pracy w przedszkolu,
10) przestrzega dyscyplinę pracy i terminy wykonywania okresowych badań lekarskich.
c) Do zadań pomocy kuchennej należy:
1) pomaganie kucharce w przyrządzaniu posiłków,
2) utrzymywanie czystości w kuchni, w przyległych pomieszczeniach,
3) utrzymywanie w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny,
4) wykonuje inne polecenia dyrektora przedszkola w zakresie prac związanych z organizacją pracy w przedszkolu,
5) przestrzega dyscyplinę pracy i terminy wykonywania okresowych badań lekarskich.
d) Do zadań pomocy nauczyciela należy:
1) spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków polecone przez nauczyciela danego oddziału oraz wynikające z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia,
2) współuczestniczenie w organizowaniu zabaw, zajęć w sali i w ogrodzie, pomoc nauczycielowi w przygotowaniu pomocy dydaktycznych,
3) utrzymywanie w czystości pomocy dydaktycznych oraz przydzielonych pomieszczeń przedszkolnych,
4) przygotowuje leżaki i dba o stan pościeli, pranie i prasowanie pościeli.
5) wykonuje inne polecenia dyrektora przedszkola w zakresie prac związanych z organizacją pracy w przedszkolu,
6) przestrzega dyscyplinę pracy i terminy wykonywania okresowych badań lekarskich.
e) Do obowiązków robotnika kwalifikacyjnego - woźnej oddziałowej należy:
1) utrzymanie czystości w salach zajęć i innych pomieszczeniach,
2) utrzymanie w stanie używalności powierzonego sprzętu,
3) higieniczne podawanie dzieciom posiłków,
4) przygotowuje leżaki i dba o stan pościeli,
5) zmywanie i wyparzanie naczyń po posiłkach,
6) pomoc przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci wychodzących na spacer oraz towarzyszenie
7) nauczycielce w wyjściach z dziećmi poza teren przedszkola,
8) pełnienie dyżuru w szatni w czasie schodzenia i rozchodzenia się dzieci,
9) wykonuje inne polecenia dyrektora przedszkola w zakresie prac związanych z organizacją pracy w przedszkolu,
10) przestrzega dyscyplinę pracy i terminy wykonywania okresowych badań lekarskich.
f) Do obowiązków rzemieślnika należy:
1) utrzymywanie w stałej sprawności urządzenia elektryczne poprzez przeglądy i konserwacje (wymiana żarówek, montowanie lamp itp.),
2) dokonywanie stałego przeglądu pomieszczeń poprzez : codzienną kontrolę zabezpieczeń przed pożarem i kradzieżą, zapobieganie uszkodzeniu zniszczeniu mienia jednostki, naprawę i konserwację mebli, drobne naprawy sprzętów, zabawek i urządzeń, reperację wykładzin, konserwację sprzętu ogrodowego, wykonywanie drobnych prac tynkarsko - malarskich, zamiatanie, odśnieżanie, posypywanie piaskiem całego terenu wokół budynku i na zewnątrz ogrodzenia, utrzymywanie w czystości tarasów, śmietnika i pomieszczeń gospodarczych (pod nieobecność ogrodnika/dozorcy dziennego)
3) dokonywanie stałego przeglądu i oceny sprawności urządzeń na placu zabaw typu: huśtawki, drabinki, karuzele, zjeżdżalnie oraz innych urządzeń typu sportowego,
4) zakup dostępnych części, kontrola i w miarę możliwości naprawa zmechanizowanego sprzętu gospodarczego,
5) prowadzi proste prace ślusarskie i stolarskie,
6) konserwuje zamki drzwiowe, zawiasy na terenie budynku i ogrodu,
7) konserwuje sieć wodno - kanalizacyjną wewnątrz budynku,
8) prowadzi wszystkie naprawy i remonty zgodnie z przepisami BHP i Ppoż.,
9) wywiesza flagę państwową w dniach poprzedzających święta narodowe,
10) utrzymuje wzorową czystość i porządek na stanowisku pracy, dba o powierzony sprzęt naprawczy,
11) zgłasza dyrektorowi poważne usterki,
12) alarmuje odpowiednie służby oraz dyrektora w przypadku zaistnienia stanu zagrożenia zdrowia, życia i mienia na terenie jednostki i na terenie przyległym,
13) wykonuje i respektuje polecenia związane z wykonywaną pracą, celem utrzymania obiektu w stanie bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki,
14) zapoznaje pracowników przedszkola w zakresie sposobu używania sprzętu i urządzeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania zniszczeniu,
15) wykonuje inne polecenia dyrektora przedszkola w zakresie prac związanych z organizacją pracy w przedszkolu,
16) przestrzega dyscyplinę pracy i terminy wykonywania okresowych badań lekarskich.
g) Do zadań robotnika wykwalifikowanego ( ogrodnika) należy:
1) dbanie o ogród przedszkolny; przesadzanie i podlewanie roślin, przycinanie krzewów;
2) utrzymanie ładu i porządku wokół piaskownicy i wszystkich urządzeń ogrodowych
3) przycina i utrzymuje w czystości trawniki,
4) przestrzega przepisy BHP w trakcie posługiwania się urządzeniami ogrodniczymi,
5) wykonuje inne polecenia dyrektora przedszkola w zakresie prac związanych z organizacją pracy w przedszkolu,
6) przestrzega dyscyplinę pracy i terminy wykonywania okresowych badań lekarskich.
h) Do zadań dozorcy dziennego należy w szczególności:
1) nadzór i zabezpieczenie jednostki przed włamaniem, kradzieżą i dewastacją,
2) utrzymanie ładu i porządku - odśnieżanie, grabienie liści, zamiatanie, posypywanie piaskiem – zależnie od potrzeb całego terenu wokół budynku,
3) codzienny przegląd terenu ogrodu – zbieranie śmieci.
4) Ponadto każdy pracownik zobowiązany jest do:
5) brania udziału w szkoleniach BHP i P. poż. i w naradach roboczych,
6) przestrzegania przepisów BHP i P. poż.,
7) przestrzegania obowiązujących wewnętrznych przepisów i zarządzeń,
8) zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, tj.:
 zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie jednostki, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu i o tym fakcie powiadomić dyrektora przedszkola lub skierować tę osobę do dyrektora lub wyznaczonego przez niego pracownika, niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia dzieci.

Rozdział 13
Prawa i obowiązki
a. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 7 lat, w szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola mogą zostać przyjęte dzieci 2,5 letnie.
b. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola o rok dłużej, a dziecko zakwalifikowane do kształcenia specjalnego nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym w którym kończy 9 lat.
c. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego obowiązek rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego:
1) Dzieciom 6 - letnim realizującym obowiązek rocznego przygotowania nie mogącym uczęszczać do przedszkola, jednostka może zapewnić, za zgodą organu prowadzącego i na podstawie orzeczenia wydanego przez poradnie psychologiczno- pedagogiczną nauczanie indywidualne.
d. Dziecku w przedszkolu przysługują prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,
a w szczególności do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) poszanowania własności;
3) partnerskiej rozmowy na każdy temat;
4) opieki i ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej;
5) akceptacji jego osoby;
6) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo – dydaktycznym;
5. Dziecko w przedszkolu posiada obowiązki a w szczególności:
1) słuchanie i reagowanie na polecenia nauczyciela;
2) szanowanie swoich kolegów i wytworów ich pracy;
3) szanowanie poglądów i przekonań innych osób;
4) szanowanie zabawek i sprzętów przedszkolnych;
5) stosowanie się do innych przyjętych wewnątrz przedszkolnych umów dotyczących współdziałania i współżycia w grupie.
6. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców może podjąć decyzję
o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
1) systematycznego uchylania się rodziców od dokonywania opłat za żywienie i kosztów jego sporządzania powyżej jednego miesiąca;
2) nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka, trwającej ponad miesiąc;
3) orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, kwalifikującej dziecko do opieki specjalistycznej;
4) gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci;
5) uzasadnienie i tryb odwoławczy podejmuje się zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.
7. Dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną, może podjąć decyzję o przepisaniu dziecka realizującego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego na pobyt
5-godzinny bez wyżywienia, w przypadku uchylania się rodzica lub zwłokę
w dokonywaniu opłat za żywienie trwającą ponad 1 miesiąc.
8. Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
9. W czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem, opiekę nad dziećmi sprawują nauczycielki, pamiętając o przestrzeganiu w szczególności przepisów BHP, PPOŻ., ruchu drogowego.

Rozdział 14
Postanowienia końcowe
1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej.
2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
3. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Uchwalenie statutu następuje uchwałą rady pedagogicznej zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy jej składu.
5. W tym samym trybie dokonuje się zmian w statucie.
6. Statut jest dostępny w kancelarii dyrektora, na stronie internetowej przedszkola oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej.
7. Do zmian w statucie uprawniona jest rada pedagogiczna.
8. Do zapewnienia znajomości statutu ustala się jego wyłożenie w kancelarii dyrektora z prawem wglądu dla wszystkich zainteresowanych.
9. Z chwilą wejścia w życie niniejszego statutu traci moc dotychczasowy statut.
10. Dyrektor przedszkola opracowuje ujednolicony tekst statutu po każdej nowelizacji.
11. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc obowiązującą statut dotychczasowy.
12. Statut został uchwalony uchwałą nr 3/2017-2018z dnia 15 listopada2017roku,
Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 30 w Katowicach.
13. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Przedszkolowo.pl logo