Statut cz.1

S T A T U T
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 30 W KATOWICACH


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

Spis treści
Rozdział 1
Postanowienia wstępne
Rozdział 2
Nazwa przedszkola i inne informacje o przedszkolu.
Rozdział 3
Cele i zadania przedszkola
Rozdział 4
Sposób realizacji zadań przedszkola
Rozdział 5
Cele, zadania i formy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Rozdział 6
Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem
Rozdział 7
Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
Rozdział 8
Formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania kontaktów z rodzicami
Rozdział 9
Organizacja pracy przedszkola.
Rozdział 10
Organy przedszkola oraz ich szczegółowe kompetencje
Rozdział 11 Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia
Rozdział 12
Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników
Rozdział 13
Prawa i obowiązki
Rozdział 14
Postanowienia końcoweRozdział 1
Postanowienia wstępne
§ 1
Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
2) przedszkolu – należy przez to rozumieć Miejskie Przedszkole Nr 30 w Katowicach;
3) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Miejskiego Nr30
w Katowicach;
4) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć gminę Miasta Katowice;
5) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Śląskiego Kuratora Oświaty;
6) dziecku – należy przez to rozmieć dzieci uczęszczające do Miejskiego Przedszkola nr 30
w Katowicach;
7) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela Miejskiego Przedszkola nr 30
w Katowicach;
8) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 30
w Katowicach;
9) rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców lub prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 30 w Katowicach;
10) radzie rodziców - należy przez to rozumieć Radę Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 30 w Katowicach;
11) poradni psychologiczno-pedagogicznej – należy przez to rozumieć także inną poradnię specjalistyczną lub inną instytucję świadczącą poradnictwo i specjalistyczną pomoc

Rozdział 2
Nazwa przedszkola i inne informacje o przedszkolu.
§ 2
1. Miejskie Przedszkole n r 30 w Katowicach, zwane dalej „przedszkolem” jest placówką publiczną, nieferyjną.
2. Siedziba przedszkola znajduje się w Katowicach przy ul. Gliwickiej 157
tel/fax: 32-254-345
3. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 30
40-857 KATOWICE, UL. GLIWICKA 157
TEL. 032/254-34-45
NIP 634-22-89-455 REGON 270554261
4. Organem prowadzącym jest Miasto Katowice
5. 5.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty.
6. Przedszkole jest placówką nieferyjną
7. Przedszkole działa na podstawie:
a. Ustawy prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.(Dz.U.poz.59 z11 stycznia2017 r.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
b. Aktu założycielskiego.
c. Niniejszego Statutu
8. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:
a. Miasto Katowice,
b. rodziców w formie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu,
c. przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.
9. Zadania przedszkola realizowane są przez cały dzień pobytu dziecka w przedszkolu.
10. Przedszkole jest miejscem praktyk pedagogicznych.
11. W przedszkolu mogą być prowadzone badania pedagogiczno-psychologiczne przez uprawnionych do tych badań specjalistów, pracowników pedagogiczno-psychologicznych. Osoby z zewnątrz mogą prowadzić badania po wyrażeniu zgody przez rodziców wychowanków.
Rozdział 3
Cele i zadania przedszkola
§ 3
1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy, rozbudzania ich ciekawości, aktywności i samodzielności w warunkach bezpiecznych, dostosowanych do ich możliwości i potrzeb rozwojowych.
2. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz w wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na szeroko rozumianym dobru dziecka uwzględniając:
1) zasady bezpieczeństwa;
2) pomoc psychologiczno- pedagogiczną;
3) opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi;
4) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej;
5) promocję i ochronę zdrowia.
3. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, umożliwienie mu odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
§ 4
1. Zadaniem przedszkola w szczególności jest:
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
2) tworzenie warunków umożliwiających dziecku swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; Statut Miejskiego Przedszkola Nr 30 w Katowicach
7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
16) organizowanie zajęć - zgodnie z potrzebami - umożliwiających dziecku poznawanie kultury oraz kształtowanie postaw patriotycznych;
17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka a językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

Rozdział 4
Sposób realizacji zadań przedszkola
§ 5
1. Cele i zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
1) fizyczny obszar rozwoju dziecka;
2) emocjonalny obszar rozwoju dziecka;
3) społeczny obszar rozwoju dziecka;
4) poznawczy obszar rozwoju dziecka.
2. Przedszkole realizuje zadania poprzez:
1) organizowanie zajęć kierowanych i niekierowanych wspierających rozwój dziecka
w czasie jego pobytu w przedszkolu;
2) planowanie organizacji pracy przedszkola zgodnie z programem wychowania przedszkolnego;
3) zapewnianie dziecku czasu na :
a) celebrowanie posiłków,
b) odpoczynek,
c) udział w uroczystościach przedszkolnych i wycieczkach,
d) rozwijanie samodzielności,
e) samodzielną zabawę,
f) doświadczanie;
4) codzienną organizację zabaw uwzględniających potrzeby rozwojowe dziecka, w tym doskonalenie motoryki i zaspokajanie potrzeby ruchu, zarówno w budynku przedszkola, jak i na świeżym powietrzu;
5) organizację zajęć kierowanych, uwzględniających możliwości i oczekiwania poznawcze dzieci, ich potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;
6) wykorzystywanie każdej naturalnie pojawiającej się sytuacji edukacyjnej sprzyjającej rozwojowi aktywności poznawczej dzieci, prowadzącej do osiągnięcia dojrzałości szkolnej;
7) organizację zajęć indywidualnych z dzieckiem uwzględniające jego potrzeby, zainteresowania i możliwości
8) prowadzenie ciągłej obserwacji dzieci, diagnozowanie, rozpoznawanie potrzeb
i możliwości psychofizycznych oraz czynników środowiskowych;
9) udzielanie pomocy w zrozumieniu szybko zmieniającego się otoczenia i wspieranie procesu adaptacyjnego dziecka do nowych warunków zaistniałych w jego życiu, otoczeniu;
10) organizację zabawy, nauki i wypoczynku opartej na rytmie dnia;
11) kształtowanie prawidłowych nawyków ruchowych u dzieci;
12) organizację zajęć rytmiki, skorelowanej z innymi zajęciami, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy;
13) systematyczne informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenie trudności, na jakie natrafiają;
14) zachęcanie rodziców do aktywnej współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego;
15) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym jest włączane w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i odbywa się przede wszystkim w formie zabawy;
16) umożliwianie dzieciom osłuchania się z językiem obcym nowożytnym w różnych sytuacjach życia codziennego, wynikających ze swobodnej zabawy dzieci;
17) odpowiednią aranżację przestrzeni wpływającą na aktywność wychowanków:
a) zorganizowanie stałych i czasowych kącików zainteresowań w szczególności: - czytelniczego, - konstrukcyjnego, - artystycznego, - przyrodniczego, regionalnego
b) wyposażanie pomieszczeń w zabawki i pomoce dydaktyczne dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci;
c) wyznaczenie miejsca przeznaczonego na odpoczynek dzieci;
d) wyposażenie w elementy odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych – jeśli zajdzie taka konieczność;
3. Do realizacji zadań statutowych, przedszkole dysponuje w szczególności:
1) salami zajęć dla poszczególnych oddziałów,
2) bawialnią
3) pomieszczeniami administracyjno-gospodarczymi,
4) kuchnią,
5) szatnią dla dzieci i personelu,
4. Przedszkole posiada dwa ogrody przedszkolne z certyfikowanymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

Rozdział 5
Cele, zadania i formy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
§ 6
1. Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.
2. Za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiedzialny jest dyrektor.
3. Celem udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest :
1) wspieranie potencjału rozwojowego dziecka,
2) stwarzanie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa dziecka w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.
§ 7
Zadaniem przedszkola w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:
1) rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka,
2) rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka,
3) rozpoznawanie czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie wychowanka w przedszkolu.
§ 8
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielna jest z inicjatywy:
1) dziecka- wychowanka przedszkola,
2) rodziców dziecka,
3) dyrektora,
4) nauczyciela, specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem,
5) poradni
6) asystenta edukacji romskiej;
7) pomocy nauczyciela;
8) asystenta nauczyciela lub osoby, zatrudnionej za zgodą kuratora oświaty, posiadającej
9) przygotowanie uznane przed przez dyrektora za odpowiednie do powadzenia danych zajęć,
10) pracownika socjalnego,
11) asystenta rodziny;
12) kuratora sądowego
13) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny i dzieci
§9
1. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także
w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zajęć specjalistycznych:
a) korekcyjno-kompensacyjnych,
b) logopedycznych,
c) rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,
d) innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania
4) przedszkolnego;
5) porad i konsultacji,
6) warsztatów.
2. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizuje się z zachowaniem przepisów szczegółowych dotyczących zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej, w tym również liczby dzieci na poszczególnych formach zajęć oraz kwalifikacji nauczycieli, którym powierza się prowadzenie danych zajęć.
3. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej trwają 45 minut.
4. Dopuszcza się prowadzenie zajęć, o których mowa w ust. 6, w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla dziecka łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wychowanka.
5. Zajęcia w zakresie przyznanych dziecku form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokumentuje się w sposób wynikający z przepisów szczegółowych wydanych na podstawie ustawy.
6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści w szczególności psycholog, logopeda, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, którzy tworzą zespół lub zespoły do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej powoływane przez dyrektora placówki, na czas określony lub nieokreślony.
7. Zespoły, o których mowa w pkt. 6 odpowiadają za prowadzenie dokumentacji dotyczącej udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
8. Zespoły spotykają się zgodnie z potrzebami wynikającymi z udzielanej dziecku pomocy, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
9. W szczególnych przypadkach zespoły zbierają się na wniosek lub z inicjatywy podmiotu (podmiotów), z którymi współpracują w zakresie udzielania pomocy psychologiczno -pedagogicznej.
§ 10
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1) rodzicami uczniów;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi działającymi na rzecz rodziny, dzieci
i młodzieży.
2. Organizacja współpracy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej z podmiotami wymienionymi w ust. 1polega na :
1) systematycznym kontakcie w ramach prowadzonego przez przedszkole procesu rozpoznania i diagnozy indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie
w przedszkolu,
2) współdziałaniu i współpracy w obszarze diagnostycznym
3) wymianie informacji na temat możliwości doskonalenia, skuteczności i jakości udzielanej
4) pomocy psychologiczno-pedagogicznej również w zakresie wymiany metod, rodzajów ćwiczeń, narzędzi, doświadczeń,
5) w przypadku poradni psychologiczno-pedagogicznej, placówki doskonalenia oraz podmiotów wymienionych w ust. 1 pkt. 5 dodatkowo polega na udziale ekspertów w posiedzeniach zespołów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej funkcjonujących na terenie przedszkola na wniosek przewodniczących tych zespołów i za zgodą dyrektora, a w przypadku omawiania na zespołach danych wrażliwych dotyczących konkretnych dzieci za zgodą rodziców tych wychowanków; wyjątkiem jest publiczna poradnia psychologiczno - pedagogiczna, pod opieką, której znajduje się przedszkole.
§11
1. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego jest organizowana dla wychowanków, które ze względu na ich trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.
2. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego, które są realizowane: wspólnie z oddziałem przedszkolnym oraz indywidualnie z wychowankiem.
3. Objęcie wychowanka zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia wychowanka pomocą w tej formie.
4. Wychowanek objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w przedszkolu program wychowania przedszkolnego, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.
5. Na wniosek rodziców wychowanka dyrektor ustala, z uwzględnieniem opinii, tygodniowy wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego realizowanych indywidualnie z wychowankiem, uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
6. Nauczyciele prowadzący zajęcia z wychowankiem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w przedszkolu.
§12
1. Przedszkole organizuje indywidualne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne na czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
2. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu.
3. Dyrektor ustala, w uzgodnieniu z organem prowadzącym przedszkole, zakres i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego.
4. Dyrektor zasięga opinii rodziców dziecka w zakresie czasu prowadzenia zajęć indywidual-nego przygotowania przedszkolnego.
5. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela lub dwóch nauczycieli przedszkola, którym dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu w innym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub szkole. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone przez nauczyciela lub nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem.
6. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka, w szczególności w domu rodzinnym.
7. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się programy wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.
8. Dyrektor, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, po zasięgnięciu opinii rodziców dziecka, może zezwolić na odstąpienie
od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków
w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego.
9. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni.
10. Dyrektor może ustalić tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego wyższy niż maksymalny za zgodą organu prowadzącego przedszkole.
11. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia dziecka dyrektor może ustalić, na wniosek rodziców dziecka, tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego niższy niż minimalny wymiar. W przypadku obniżenia wymiaru godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego, należy uwzględnić konieczność realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez dziecko.
12. W celu zapewnienia pełnego osobowego rozwoju dziecka lub ucznia, integracji ze środowiskiem przedszkolnym oraz ułatwienia powrotu dziecka do przedszkola, nauczyciele prowadzący zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego obserwują funkcjonowanie dziecka w zakresie możliwości uczestniczenia dziecka
w życiu przedszkolnym.
13. Dyrektor, uwzględniając aktualny stan zdrowia dziecka oraz wnioski nauczycieli
z obserwacji, w uzgodnieniu z rodzicami dziecka, podejmuje działania umożliwiające kontakt dziecka objętego indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym z dziećmi
w oddziale przedszkolnym, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego -
z dziećmi w grupie.
14. W przypadku dzieci objętych indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola dyrektor organizuje różne formy uczestniczenia dziecka w życiu przedszkolnym. Dyrektor w szczególności umożliwia dziecku udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach przedszkolnych oraz wybranych zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych.
15. Dzieci objęte indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych lub w formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza tygodniowym wymiarem godzin zajęć.
16. Na wniosek rodziców dziecka i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka uległ czasowej poprawie
i umożliwia mu uczęszczanie do przedszkola dyrektor zawiesza organizację indywidualnego przygotowania przedszkolnego na okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim.
17. Na wniosek rodziców dziecka i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka umożliwia uczęszczanie do przedszkola, dyrektor zaprzestaje organizacji indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz powiadamia o tym poradnię, w której działa zespół, który wydał orzeczenie i organ prowadzący przedszkole.

Rozdział 6
Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem
§ 13
1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań
do wieku dziecka i możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz
w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;
2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym;
3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p. poż.;
4) współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc;
5) współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej zapewniając w miarę potrzeb pomoc socjalną.
2. Opiekę nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu sprawują:
1) w czasie pobytu w przedszkolu – nauczyciele zgodnie z rozkładem zajęć, a w razie ich nieobecności inni nauczyciele zgodnie z zeszytem zastępstw;
2) w czasie spacerów i wycieczek – nauczyciel, który jest organizatorem zajęć poza terenem przedszkola (w sprawowaniu opieki przy wyjściu poza teren przedszkola nauczyciel ma prawo korzystać z pomocy woźnej oddziałowej lub rodzica);
3) podczas chwilowej uzgodnionej nieobecności nauczyciela w oddziale, odpowiedzialność za pełne bezpieczeństwo wychowanków ponosi osoba zastępująca go (pomoc nauczyciela, woźna oddziałowa).
3. Organizację wycieczek wyjazdowych określają odrębne przepisy:
1) W sytuacji organizowanych wycieczek autokarowych dla dzieci, za zgodą rodziców, zostaje sporządzona lista uczestników, karta wycieczki zawierająca program wycieczki, imię, nazwisko kierownika, opiekunów, czas trwania i miejsce wycieczki.
2) Kartę wycieczki zatwierdza dyrektor.
4. Przy wyjściu dzieci poza teren przedszkola zapewnia się dodatkowo jednego opiekuna na każde 15 dzieci.
5. Podczas organizowania przez przedszkole uroczystości i imprez z udziałem rodziców, nauczyciele odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu zakończenia części oficjalnej uroczystości. Następnie opiekę nad dziećmi przejmują rodzice lub inne osoby dorosłe pod opieką, których znajdowało się dziecko.
6. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednej nauczycielce lub dwóm nauczycielkom, w zależności od czasu pracy oddziału.
7. Decyzję o przyjęciu do przedszkola dziecka niepełnosprawnego podejmuje komisja kwalifikacyjna po orzeczeniu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, wnikliwym zbadaniu ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy rozkład architektoniczny przedszkola jest właściwy do przyjęcia dziecka niepełnosprawnego.
8. W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych lekarstw – tylko w szczególnych przypadkach, po okazaniu zlecenia lekarza i w oryginalnym opakowaniu;
9. Wychowankowie przedszkola powinni być ubezpieczeni za zgodą rodziców

Rozdział 7
Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
§ 14
1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola w godzinach ustalonych
w Statucie Przedszkola, czyli w godz. pracy przedszkola;
2. Rodzice (prawni opiekunowie) na początku września składają pisemne upoważnienie dla osób mogących odbierać ich dzieci z przedszkola. Pisemne upoważnienie powinno zawierać imię, nazwisko, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodzica oraz numer telefonu do rodziców lub prawnych opiekunów;
3. Dzieci powinny być przyprowadzane do godz. 8.45;
4. W przypadku spóźnienia spowodowanego ważną sytuacją życiową rodzic zobowiązany jest do telefonicznego powiadomienia przedszkola;
5. Nauczyciel nie może wydać dziecka osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu;
6. Rodzice(prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę;
7. Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców(prawnych opiekunów) bez opieki na terenie przedszkola (np. przed budynkiem, w ogrodzie, w łazience, w szatni);
8. Osoby odbierające dziecko z przedszkola są zobowiązane do poinformowania o tym fakcie nauczyciela odpowiedzialnego za dziecko oraz do niezwłocznego jego odbioru
z terenu ogrodu przedszkolnego bądź sali przedszkolnej, jednocześnie nie zezwala się
w/w osobom na przebywanie na terenie przedszkola po czasie odbioru dziecka;
9. W przypadku częstych spóźnień rodziców i odbierania dzieci po godzinach pracy przedszkola będą podjęte następujące działania:
1) rozmowa dyrektora przedszkola z rodzicami(prawnymi opiekunami) dziecka;
2) wystosowanie listu do rodziców(prawnych opiekunów) dziecka;
3) wystąpienie dyrektora z wnioskiem do Sądu Rodzinnego i Nieletnich o zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka przedszkola;
4) podjęcie decyzji na podstawie uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców o skreśleniu dziecka z listy wychowanków; Poinformowanie rodziców o podjętej uchwale.
5) w przypadku, niemożności skontaktowania się telefonicznego, nauczyciel oczekuje
z dzieckiem przez 1 godzinę od momentu zamknięcia przedszkola. Jeżeli w tym czasie rodzice(prawni opiekunowie) nie zgłoszą się po dziecko, nauczyciel powiadamia dyrektora i najbliższy Komisariat Policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców.

Rozdział 8
Formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania kontaktów
z rodzicami
§ 15
1. Do podstawowych obowiązków rodzica należy:
1) przestrzeganie niniejszego statutu;
2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
3) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców;
4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
5) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;
6) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu;
7) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
8) zapewnienie regularnego uczęszczanie do przedszkola dzieci sześcioletnich podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego;
9) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka;
10) inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.
2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego zobowiązani są do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.
3. Nie spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
4. Przez nie spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca, na co najmniej 50%.
5. Rodzice i nauczyciele na bieżąco współpracują ze sobą w sprawach wychowania
i kształcenia dzieci.
6. Nauczyciel rzetelnie i na bieżąco informuje rodziców na temat postępów dziecka, organizuje zebrania z rodzicami, zajęcia otwarte dla rodziców.
7. Rodzice mają prawo do:
1) poznania zakresu zadań wynikających z planu pracy przedszkola i planów pracy dydaktyczno – wychowawczej;
2) uzyskania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania i rozwoju;
3) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola w formie pisemnej lub ustnej;
4) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka;
5) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je
w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać;
6) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
7) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;
8. W celu wymiany informacji Dyrektor organizuje spotkania z rodzicami nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym.
9. W celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych organizuje się na terenie przedszkola zebrania szkoleniowe dla rodziców, na które mogą być zapraszani przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznej lub inni prelegenci.
10. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
1) zebrania grupowe;
2) zebrania ogólne;
3) zajęcia otwarte;
4) warsztaty;
5) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielem;
6) kąciki informacyjne dla rodziców;
7) uroczystości przedszkolne;
8) wycieczki;
9) ankietowanie;
10) inne wynikające z potrzeb jednostki i gotowości rodziców.

Rozdział 9
Organizacja pracy przedszkola.
§ 16
1. Przedszkole funkcjonuje cały rok od 1 września do 31 sierpnia.
2. Czas pracy i godziny dostosowane są do potrzeb środowiskowych w zakresie opieki, zdrowia i wychowania dzieci i uzgodnione z Radą Rodziców.
3. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem oraz po uzgodnieniu z Radą Rodziców w miesiącu lipcu lub sierpniu i podana
do wiadomości rodzicom.
4. Czas pracy przedszkola ustalony jest od 600-1700 przez pięć dni w tygodniu,
od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
§ 17
1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora.
2. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zaopiniowaniu przez związki zawodowe i organ nadzoru pedagogicznego.
3. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
1) czas pracy poszczególnych oddziałów;
2) liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych;
3) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole;
4) terminy przerw pracy przedszkola;
5) liczbę oddziałów.
4. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora, na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem przepisów w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia wynikający z potrzeb i zainteresowań dzieci.
6. Ramowy rozkład dnia podaje się do wiadomości rodziców dzieci oraz zamieszcza na stronie internetowej przedszkola.
§ 18
1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku.
2. Liczba dzieci w oddziałach nie może przekraczać 25.
3. Dyrektor podejmuje decyzję w zakresie organizacji pracy oraz organizacji oddziałów
4. przedszkolnych w roku szkolnym, w szczególności :
1) powierza każdy oddział opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału;
2) decyduje o ciągłości pracy nauczycieli w danym oddziale dzieci;
3) może podzielić oddziały i połączyć w nowe na początku kolejnego roku szkolnego;
4) może zmienić nauczyciela, którego opiece powierzył oddział
§ 19
1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
2. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości Rozwojowych dzieci i wynosić:
1) z dziećmi w wieku 3-4 lat –około 15 minut;
2) z dziećmi w wieku 5-6 lat –około 30 minut.
3. W przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 20
1. W przedszkolu organizuje się w ramach zajęć przedszkolnych naukę religii na życzenie rodziców wyrażone w formie pisemnego oświadczenia.
2. Przedszkole ma obowiązek zorganizowania nauki religii dla grupy nie mniejszej niż siedmioro dzieci w danej grupie.
3. W przypadku mniejszej liczby dzieci w oddziale naukę religii organizuje się w grupie międzyoddziałowej.
4. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych.
5. Naukę religii prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
6. Zajęcia z religii uwzględnia się w ramowym rozkładzie dnia.
§ 21
1. Dziecko może przebywać w przedszkolu zgodnie z zapisami umowy zawartej z rodzicami dziecka na dany rok szkolny. Realizacja podstawy programowej odbywa się cały dzień.
2. W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci lub w okresie przerw świątecznych i ferii dopuszcza się możliwość ograniczenia liczby oddziałów, oraz zmiany czasu pracy pozostałych.
3. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi do lat 5 realizowane są w przedszkolu 6 godzin dziennie w godz. 800-1400.
4. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi w wieku 6 lat i powyżej realizowane są w przedszkolu w godzinach jego pobytu.
Przedszkolowo.pl logo