Opłaty

UCHWAŁA NR LVIII/1201/18
RADY MIASTA KATOWICE
z dnia 26 lipca 2018 r.w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz w związku z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.)
Rada Miasta Katowice uchwala:
§ 1. Zapewnić bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice w wymiarze 6 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku.
§ 2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w § 1, określa statut przedszkola.
§ 3. Ustalić odpłatność w wysokości 1,00 zł. za każdą rozpoczętą godzinę pobytu poza czasem ustalonym w § 1 dla dziecka w wieku 2,5 do 5 lat objętego edukacją przedszkolną.
§ 4. Zwolnić z opłaty o której mowa w § 3 rodziców za trzecie i kolejne dziecko w rodzinie, korzystające ze świadczeń przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest miasto Katowice oraz za dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i za dziecko posiadające opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju, na podstawie dokumentów wydanych przez właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
§ 5. Zwolnić z opłaty o której mowa w § 3 rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli realizujących projekty dofinansowane z funduszy unijnych, jeżeli z umowy o dofinansowanie projektu wynika, że utrzymanie dzieci w przedszkolach pokryte jest ze środków unijnych.
§ 6. Zwolnić z opłaty za pobyt poza czasem określonym w § 1 dziecko sześcioletnie, które realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne od pierwszego września w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat.
§ 7. Ustalić odpłatność rodziców w przypadku, gdy do przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest miasto Katowice uczęszcza drugie dziecko, w wysokości 0,65 zł. za jedną godzinę świadczeń.
§ 8. Różnicę między kosztami świadczeń wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, a opłatami ponoszonymi przez rodzica pokrywa się ze środków budżetu Miasta.
§ 9. Opłaty, o których mowa w § 3 i § 7, nie obejmują kosztów wyżywienia.
§ 10. Traci moc uchwała nr XXXVIII/746/17 Rady Miasta Katowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.
§ 11. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Katowice
Krystyna Siejna


Odpłatność:
Koszty pobytu dziecka w przedszkolu obejmują:


1) opłatę za zajęcia organizowane przez przedszkole poza podstawą programową wychowania przedszkolnego (realizowaną bezpłatnie w godzinach od 8.00 do 14.00) w wysokości 1,00 zł za jedną godzinę świadczeń za każde dziecko;

2) zakup surowców do przygotowania posiłków w wysokości:
a) 7,00 zł dziennie za 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek),
b) 5,25 zł dziennie za dwa posiłki (śniadanie i obiad lub obiad i podwieczorek),
c) 3,50 zł dziennie za jeden posiłek – obiad.

3)Koszt poszczególnych posiłków:
a) śniadanie - 1,75
b) obiad - 3,50
c) podwieczorek - 1,75

Opłata za przedszkole naliczana jest zgodnie z umową zawartą z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka.

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za zakup surowców oraz za zajęcia realizowane poza podstawą programową wychowania przedszkolnego podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności.


Wysokość stawki żywieniowej ustala Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym w stosownym zarządzeniu.

Opłaty płatne są miesięcznie z góry do dnia 10 każdego miesiąca za dany miesiąc, na indywidualne konto bankowe dziecka. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy. Niezapłacenie w terminie należnych opłat powoduje naliczenie odsetek.
Przedszkolowo.pl logo