Nasze Przedszkole

PODSTAWA PRAWNA POWOŁANIA I FUNKCJONOWANIA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 30 (Katowice, dnia 01.09.1992 r.)AKT POWOŁANIA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 30 W KATOWICACH


Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 ustawy o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz.95 z późn. zm.) oraz art.5 ust.5 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U Nr 95, poz,425 z poźn. zm.) w oparciu o uchwałę nr XLII/268/93 Rady Miejskiej w Katowicach z dnia 31 sierpnia 1992r. w sprawie powoływania przedszkoli miejskich w Katowicachz dniem 1 września 1992 r. powołuje się Miejskie Przedszkole Nr 30 w Katowicach, ul. Gliwicka 1571. Przedszkole działa jako zakład budżetowy w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz uchwalony przez Radę Pedagogiczną Statut.


2. Przedmiotem działania przedszkola jest:
- prowadzenie nauczania i wychowania dzieci w zakresie wychowania przedszkolnego,
- przeprowadzanie rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
- zatrudnianie nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje.


3. Przedszkolem kieruje dyrektor powołany przez Zarząd Miasta Katowice.


4. Koszty utrzymania przedszkola oraz wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i innych pracowników pokrywane będą z dochodów własnych oraz z dotacji z budżetu miasta.


5. Mienie przedszkola stanowią oddane w użytkowanie nieruchomości oraz środki trwałe i przedmioty nietrwałe, których stan, wartość i rodzaj określają odrębne dokumenty.AKT ZAŁOŻYCIELSKI MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA

Na podstawie uchwały Nr XVI/218/99 Rady Miejskiej Katowic z dnia 29 listopada 1999r w sprawie likwidacji przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice działających jako zakłady budżetowe i utworzenie w ich miejsce przedszkoli działających jako jednostki budżetowe stanowi się, co następuje:

1. Zakłada się przedszkole o nazwie:

Miejskie Przedszkole Nr 30 w Katowicach

2. Miejskie Przedszkole Nr 30 zostaje zlokalizowane w dotychczasowym obiekcie przy ul. Gliwicka 157 w Katowicach.

3. Organizację i zasady funkcjonowania placówki określa ustalony przez Radę Pedagogiczną statut.

4. Akt wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 stycznia 2000 r.
MISJA PRZEDSZKOLA
POMOC DZIECKU I JEGO RODZINIE

Prawa dziecka
Dziecko ma prawo do:
wychowywania się w rodzinie
adopcji
oświaty i nauki
kultury, wypoczynku i rozrywki
ochrony zdrowia i opieki medycznej
wszechstronnego rozwoju osobowości, swobody, wyznania, światopoglądu
dostępu do informacji
ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem
prywatności
równości


Najważniejsze akty prawne gwarantujące dziecku jego prawa:
Konstytucja RP
Konwencja o Prawach Dziecka
Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka


Prawa socjalne Dziecka:
prawo do zabezpieczenia socjalnego
prawo do możliwie najwyższego poziomu ochrony zdrowia
prawo do odpowiedniego standardu życia
prawo do wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy

Przedszkolowo.pl logo