Koncepcja pracy Przedszkola

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 30 W KATOWICACH NA LATA 2017-2019"Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może” (J.Korczak)Podstawa prawna:
Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:
1. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie Nadzoru Pedagogicznego (Dz.U. z 2015 r. Poz. 1270)
2. Rozporządzenia MEN z dnia 17 czerwca 2016 roku zmieniające Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2016 r. Poz. 895)
3. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. Poz. 35,64,195,668,1010)
4. Statut Miejskiego Przedszkola nr 30 w Katowicach
Opracowanie Koncepcji Pracy Przedszkola poprzedzone zostało diagnozą dotychczasowej działalności placówki i analizą oczekiwań, jakim powinno sprostać dobre przedszkole. Tworząc Koncepcję Pracy Przedszkola uwzględniono podstawę programową wychowania przedszkolnego, potrzeby środowiska lokalnego, możliwości kadrowe i bazowe przedszkola.

O naszej placówce - zasoby rzeczowe i osobowe przedszkola
Miejskie Przedszkole nr 30 usytuowane jest przy ul. Gliwickiej 157. Mieści się w budynku wolnostojącym, piętrowym. Budynek przedszkola i przylegające do niego dwa ogrody znajdują się na terenie ogrodzonym. Ogrody przedszkolne przygotowane są do zabaw i zajęć ruchowych. Stanowią również miejsce dla wielu uroczystości przedszkolnych, itp. pikników rodzinnych, zajęć rekreacyjno-sportowych. Wyposażone są one w: piaskownicę (co roku wymiana piasku), drewniany pociąg, tablicę do rysowania, scenę, ławeczki, przenośny sprzęt rekreacyjny tj. zjeżdżalnie, huśtawki, rowerki, bujaki.

W przedszkolu funkcjonują cztery grupy wiekowe. Naszym nadrzędnym celem jest dobro dziecka i nie szczędzimy wysiłku, aby każdemu stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości. Przykładamy starań, aby zapewnić naszym wychowankom równy start. Każde dziecko traktowane jest indywidualnie. Staramy są by czuto się kochane, akceptowane, bezpieczne i szczęśliwe. Jesteś my po to, aby zapewniać warunki wychowawczo-edukacyjne i opiekuńcze poprzez ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowym. Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.

Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje do pracy z dziećmi, a także kwalifikacje specjalistyczne: psychologa, logopedę, specjalistę w zakresie gimnastyki korekcyjnej. Nauczyciele systematycznie doskonalą organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci.

Baza przedszkola
Do dyspozycji dzieci są cztery sale zajęć oraz bawialnia. Kolorowe, zadbane sale są dobrze wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne dostosowane do wieku dziecka. Bawialnia - to miejsce schodzenia i rozchodzenia się dzieci, wspólnych zabaw integracyjnych i „Ciekawych poranków”. Stanowi ona również miejsce do ćwiczeń i zabaw ruchowych, gimnastyki korekcyjnej jak również różnego rodzaju imprez przedszkolnych. Oprócz sal dydaktycznych przedszkole posiada nowoczesne zaplecze kuchenne, sanitarne, pokój nauczycielski i szatnię. Placówka posiada własne nagłośnienie, bogatą płytoteką dziecięcą oraz księgozbiór. Wszystkie ważne wydarzenia z życia przedszkola uwieczniane są za pomocą profesjonalnego sprzętu fotograficznego i opisane w kronice przedszkolnej.

Wizja dziecka w naszym przedszkolu
Dziecko jest:

- ciekawe świata,
- ufne w stosunku do nauczycieli,
- radosne,
- aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,
- twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,
- uczciwe i prawdomówne,
- odpowiedzialne i obowiązkowe,
- kulturalne i tolerancyjne,
- świadome zagrożeń,
- otwarte na nowe doświadczenia,
- chętne do poszukiwania, odkrywania i manipulowania,
- przygotowane do podjęcia nauki szkolnej.

Model absolwenta:
Dziecko kończące przedszkole potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia, wykazuje:

- motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego, zainteresowania treściami nauczania, chęć poznania czegoś nowego, umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania.
- umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
- umiejętność współpracy w grupie,
- umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
- tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
- samodzielność,
- odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami).

Posiada:
- zdolność obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w jasny dla nich sposób,
- wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
- podstawową wiedzę o świecie,
- motywację do nauki.

Umie:
- cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
- korzystać ze zdobytej wiedzy.

Rozumie, zna, przestrzega:
- prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
- zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną, kultury współżycia,
- kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
- potrzebę szanowania przyrody i środowiska,
- potrzebę uczenia się i korzystania ze zdobytej wiedzy.

Nie obawia się:
- występować publicznie, reprezentować grupę, przedszkole,
- chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami i sukcesami,
- wykazywać inicjatywę w działaniu,
- wyrażać swoich uczyć.

Dziecko ma prawo do:
- życia i rozwoju,
- swobody myśli, sumienia i wyznania,
- atywnej, serdecznej miłości i ciepła,
- spokoju i samotności, gdy tego chce,
- snu i wypoczynku jeżeli jest zmęczone,
- indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju,
- pomocy i ochrony przy przezwyciężaniu przeżyć wywołanych przemocą,
- wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłym i dziećmi,
- zabawy i wyboru towarzysza zabaw,
- nauki, informacji,
- rozwijania uzdolnień,
- badania i eksperymentowania,
- nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,
- zdrowego żywienia.

Wizja przedszkola
1. Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawioną na osiągnięcie sukcesu.
2. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
3. Klimat przedszkola sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
4. Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, rozwijania uzdolnień indywidualnych, pracy z innymi dziećmi, kreatywnego myślenia, poszukiwania i odkrywania, działania i przeżywania, uczestnictwa w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości,
5. Prawa dziecka są przestrzegane przez wszystkich.
6. Rodzice są partnerami aktywnie uczestniczącymi w życiu przedszkola.
7. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.
8. Skutecznie przygotowuje dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.

Misja przedszkola
Nasze przedszkole:

- zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,
- tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka,
- wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
- kształtuje ustawy moralne, proekologiczne,
- promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,
- przestrzega zasad wy niknących z Konwencji Praw Dziecka,
- organizuje sprawne zarządzanie placówką,
- analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego szkolenia,
- dobrze przygotowuje podjęcia nauki w szkole.

Uwzględniając potrzeby środowiska i chcąc zapewnić dzieciom „Równy Start” kierujemy się hasłem przewodnim:

„Pomóżmy dzieciom, by każdy i nich stal się tym, kim stać się może”

Obliguje nas to do:
- Rozpoznania sytuacji życiowej i bytowej naszych wychowanków,
- Prowadzenia systematycznej obserwacji dzieci,
- Prowadzenia diagnozy pedagogicznej,
- Opracowania strategii zorganizowania skutecznej pomocy,
- Optymalizacja procesu wychowania i kształcenia,
- Profilaktyka (zapobieganie ewentualnym ujemnym stanom rzeczy),
- Terapia (usuwania zaburzeń czy trudności),
- Wychwytywania niesprawiedliwości w wyglądzie i zachowaniu dziecka (zamknięcie w sobie, stany lękowe, nerwowe itp.),
- Organizowania pomocy rzeczowej potrzebującym dzieciom i ich rodzinom (odzież, przybory szkolne),
- Wspierania i ukierunkowywanie rodziców w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, MOPS),
- Pozyskiwania sponsorów,
- Realizacji programów własnych przedszkola „Dobre rady na odpady” oraz „Zdrowy i bezpieczny przedszkolak”.

Zapewniając dziecku podmiotowe traktowanie stosowane są zasady:
- Indywidualizacji,
- Zasady swobody działania,
- Zaspakajania potrzeb,
- Aktywności,
- Integracji,
- Organizowania życia społecznego.

W przedszkolu stosowane są różne formy pracy:
- praca indywidualna,
- zabawa oraz inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwianie własnej inicjatywy,
- czynności samoobsługowe dzieci (np. związane z utrzymaniem higieny osobistej, porządku w szatni),
- prace użyteczne na rzecz przedszkola,
- spacery i wycieczki,
- zajęcia organizowane przez nauczycielkę z całą grupą lub prowadzone w mniejszych zespołach,
- udział w imprezach i uroczystościach organizowanych w przedszkolu i poza nim,
- udział w konkursach, festiwalach, przeglądach, quizach, turniejach.

W realizacji obowiązujących treści programowych stosowane są metody aktywne, typowe dla wieku przedszkolnego, a więc poprzez zabawę.

Metody pracy z dziećmi /elementy/
Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:
1. Metody czynne: (metoda samodzielnych doświadczeń, metoda kierowania własną działalnością dziecka, metoda zadań stawianych dziecku),
2. Metody oglądowe: (obserwacja i pokaz, osobisty przykład nauczyciela, udostępnianie sztuki / dzieła, plastyczne, przedstawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne),
3. Metody słowne: (rozmowy, opowiadania, zagadki, objaśnienia i instrukcje, sposoby społecznego porozumiewania się, metody żywego słowa).
4. Oprócz wymienionych, w pracę włączono metody nowatorskie:
- Metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej – Dziecięca matematyk,
- Metoda W. Sherbone (ruch rozwijający), R. Labana,
- „Hej zabawo” – I. Karwackiej,
- Metoda Dobrego Startu - M. Bogdanowicz,
- „Odmienna metoda nauki czytania” wg Ireny Majchrzak,
- Metody: origami, Batti Strauss, Klanza.

Przedszkole ma swoje tradycje – czego dowodem jest kronika, strona internetowa (www.mp30katowice.przedszkolowo.pl) oraz harmonogram imprez i wydarzeń:
- „Ciekawe poranki” (zabawy integracyjne, muzyczne, ruchowe wg K. Vopel – codzienne prowadzenie zajęć wg ustalonego harmonogramu,
- Pasowanie na Starszaka,
- Pasowanie na Przedszkolaka,
- „Sprzątanie Świata”,
- Światowy Dzień Pluszowego Misia,
- Akcja pomocy dla zwierząt w ZOO w Chorzowie (zbiórka żołędzi),
- Barbórka,
- Mikołajki,
- Wigilijny Wieczór,
- Bał Karnawałowy,
- Dzień Babci i Dziadka,
- Zajączek w przedszkolu,
- Dzień otwarty przedszkola,
- Dzień Dziecka – wycieczka,
- Impreza integracyjna „Mama tata i Ja”,
- Pożegnanie przedszkola,
- Akcja pn.: „Cała Polska czyta dzieciom” zapraszanie rodziców i ciekawych ludzi do wspólnego czytania bajek w przedszkola oraz inne formy krzewienia kultury literackiej u dzieci.

Współpraca z rodzicami
Przedszkole systematycznie współpracuje z rodzicami. Współdecydują oni o sprawach przedszkola, wyrażają opinię, mają wpływ na koncepcje pracy przedszkola, wybór zajęć dodatkowych.

Celem współpracy jest nawiązanie dobrego kontaktu na płaszczyźnie przedszkole – dom rodzinny dziecka, ujednolicenie oddziaływań wychowawczych, przekazywanie informacji na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu, jego rozwoju, stanu gotowość i szkolnej, udzielaniu dziecku pomocy, respektowanie opinii nauczyciel – rodzic, rodzic – nauczyciel, zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola.

Zebrania ogólne i grupowe z rodzicami, konsultacje indywidualne (harmonogram), kącik dla rodziców, wystawa dziecięcych prac, dni otwarte oraz zajęcia otwarte dla rodziców, włączenie rodziców do organizacji imprez przyszkolnych, udział w uroczystościach, angażowanie w pracę na rzecz przedszkola – to niektóre formy współpracy. Pomoc rodziców, ich akceptacja wpływają pozytywnie na rzecz jakości pracy przedszkola.

Współpraca z sąsiednimi przedszkolami i szkołami:
- Udział w konkursach, przeglądach, olimpiadach,
- Organizowanie konkursów, wystawianie małych form scenicznych dla sąsiadujących szkół i przedszkoli,
- Udział dzieci sześcioletnich w zajęciach lekcyjnych klasy pierwszej szkoły podstawowej,
- Wymiana doświadczeń z nauczycielami sąsiadujących placówek, szkolenia,
- Badanie losów absolwentów.

Współpraca z innymi instytucjami
1. Przedszkole aktywnie włącza się w różnorodne akcje na rzecz środowiska,
2. Stałym elementem jest troska o środowisko naturalne, selekcjonowanie odpadów, wykorzystywanie ich jako surowców wtórnych do wykonywania pomocy, dekoracji, jako materiału do zajęć czy udział w akcji „Sprzątanie świata”,
3. Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach – udział w Programie Profilaktyki Antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas”,
4. Współpraca z Komendą Miejską Policji – udział w Program Edukacyjno-Profilaktycznym „Bezpieczny Maluch”, którego koordynatorem jest Wydział Prewencji – celem, którego jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa wśród dzieci 6 letnich,
5. Zbiórka zakrętek, makulatury, baterii.

Współpraca z:
- Urzędem Miasta (akcje, konkursy),
- Sąsiadującym przedszkolami (nr 26 i nr 39),
- Sąsiadującymi szkołami (nr 20, nr 22),
- Komendą Policji (Komisariat VII),
- Miejską Biblioteką Publiczną,
- Parafią św. Józefa,
- Centrum Aktywności Lokalnej,
- Poradnią Psychologiczną,
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
- ZOO,
- Sponsorami,
- Domem Kultury.

Promocja przedszkola
Celem promocji jest pozyskanie wystarczającej liczby dzieci, upowszechnianie w środowisku roli wychowania przedszkolnego.

Działania promocyjne obejmują prezentowanie życzliwej postawy wobec naszych klientów, dbałość o dobrą opinię placówki, popularyzowanie wychowania przedszkolnego, dbałość o estetykę przedszkola zarówno wewnątrz jak t na zewnątrz.

Promocja przedszkola realizowana jest poprzez:
- Udział dzieci w imprezach organizowanych w obrębie dzielnicy i miasta (festyn parafialny „Dzień Sąsiada”, festyny i imprezy organizowane przez instytucje współpracujące z przedszkolem),
- Spotkania z ciekawymi ludźmi,
- Udział w konkursach między przedszkolnych, miejskich, wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych projektach i programach o różnej tematyce,
- Organizację imprez i uroczystości przedszkolnych z udziałem zaproszonych gości,
- Organizowanie Dni otwartych dla przyszłych przedszkolaków i ich rodziców,
- Ulotki informacyjne o ofercie placówki, stronę internetową i plakaty,
- Zajęcia otwarte dla rodziców,
- Udostępnianie systematyczne prowadzonej kroniki przedszkola gościom i rodzicom,
- Aktualizacje strony internetowej o bieżące wydarzenia i informacje z życia, przedszkola,
- Wystawę prac dziecięcych,
- Eksponowanie osiągnięć dzieci (dyplomy, podziękowania, nagrody),
- Reprezentowanie placówki przez dzieci ubrane w jednakowe koszulki ze znakiem przedszkola,
- Estetykę pomieszczeń i terenu wokół przedszkola jak również tematyczny wystrój okien, sal,
- Prowadzenie bezpłatnych zajęć dodatkowych.

Wypracowana opinia placówki – o czym świadczy:
- kompletny nabór dzieci do placówki,
- powrót dawnych absolwentów przedszkola ze swoim i dziećmi,
- sukcesy naszych absolwentów,
- motywuje nas do jeszcze lepszego doskonalenia naszych działań na rzecz dzieci, rodziców i środowiska.

Zamierzenia do dalszej pracy na lata 2017-2019
1. W zakresie bazy: wymiana ogrodzenia wokół przedszkola, wymiana balustrady przy schodach prowadzących do przedszkola, remont łazienek, doposażenie ogrodu w nowy sprzęt rekreacyjny, systematyczne doposażenie kuchni w nowoczesne urządzenia gastronomiczne, malowanie pomieszczeń (sale zajęć, zaplecze kuchenne).
2. W zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców: opracowanie i wdrożenie systemu pomocy psychologicznej, pomoc dziecku i jego rodzinie. Opracowanie i wdrożenie planu działań z dzieckiem zdolnym i utalentowanym.
3. W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli: wspomaganie, inspirowanie nauczycieli do rozwoju zawodowego, motywowanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć.
4. W zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola: kontynuacja i rozszerzenie współpracy w innymi placówkami w celu promowania pracy z dziećmi i metodami aktywnymi, większy udział dzieci w konkursach miejskich i ogólnopolskich.
Przedszkolowo.pl logo